ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

Η Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (Ε.Α.Υ.Π.), της οποίας η σύσταση και η λειτουργία θεσμοθετήθηκε μέσα από την Πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2004-2008 της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (πρώην Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου), συντονίζει την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε θέματα Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας.

Η Αγωγή Υγείας και η Ενεργός Πολιτότητα αποτελούν επιστημονικά πεδία, στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια. Διεθνείς Οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν ότι η Αγωγή Υγείας αποτελεί την ενδεδειγμένη μέθοδο για την πρόληψη των προβλημάτων υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στηρίζει πολιτικές και προγράμματα που εμπίπτουν στις διάφορες θεματικές ενότητες της Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας, όπως το κάπνισμα, οι εξαρτησιογόνες ουσίες, η οδική ασφάλεια, η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, η αγωγή του καταναλωτή, η σεξουαλική αγωγή, το AIDS, ο εθισμός στο διαδίκτυο, ο ρατσισμός, η βία κτλ.

Με το όρο «Αγωγή Υγείας και Πολιτότητα» αναφερόμαστε σε πολιτικές/δράσεις και προγράμματα, που προάγουν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία των μαθητών/τριών, αφενός με την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και της κριτικής τους σκέψης, αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας