ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)Προπαρασκευαστική Μαθητεία

Η ΠΜ έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε νέους που έχουν διαρρεύσει από το Γυμνάσιο να επανενταχτούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για ένα νέο ευέλικτο καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει να αντιμετωπίσει τη σχολική διαρροή και δίνει τη δυνατότητα ένταξης των νέων σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 14-16 ετών, που δεν έχουν τελειώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και τους δίνει τη δυνατότητα:
Α. να εισαχθούν στον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας,
Β. να επανενταχθούν στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης.

Η ΠΜ δεν στοχεύει στην απόκτηση εξειδίκευσης για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά λειτουργεί, κυρίως, ως δίκτυα ασφάλειας, προστασίας και στήριξης των νέων. Επιπρόσθετα, ένας ακόμα στόχος της ΠΜ είναι να βοηθηθεί ο μαθητής στο να ανακαλύψει και να ενισχύσει τις ικανότητες και δεξιότητές του που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική του ένταξη, καθώς επίσης και να διατηρήσει την ισορροπία του σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο εντάσσεται.

Στο επίπεδο της ΠΜ λειτουργεί Α΄ και Β΄ τάξη για κάλυψη των αναγκών των μαθητών/μαθητριών με διαφορετικό ακαδημαϊκό επίπεδο και ωριμότητα. Όσα παιδιά δεν έχουν συμπληρώσει τα δεκαπέντε τους χρόνια και δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη Α΄ τάξη Γυμνασίου, θα εντάσσονται στην Α΄ τάξη της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας και θα υποχρεούνται να φοιτήσουν και στις δύο τάξεις. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά θα εντάσσονται απευθείας στη Β΄ τάξη με διάρκεια φοίτησης ενός σχολικού έτους.

Το πρόγραμμα της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας διαρθρώνεται σε δυο εκπαιδευτικούς κύκλους ως ακολούθως:
  • Ο 1ος κύκλος, ο οποίος ξεκινά τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, έχει σκοπό την προετοιμασία του μαθητή και τη σταδιακή ένταξή του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Ο 2ος κύκλος, ο οποίος ξεκινά τον Ιανουάριο του επόμενου έτους και ολοκληρώνεται τέλη Ιουνίου του ίδιου έτους, προετοιμάζει τον μαθητή για την ένταξή του στον Κεντρικό Κορμό της ΝΣΜ, καθώς και την επανένταξη των ενδιαφερομένων στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας