ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)Κεντρικός Κορμός Μαθητείας (ΚΚΜ)

Ο Κεντρικός Κορμός Μαθητείας είναι ένα σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με διακριτή διαδρομή παράλληλα με τη δευτεροβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση. Απευθύνεται σε νέους που στο στάδιο εγγραφής είναι ηλικίας 15-18 χρόνων και ισχύουν τα ακόλουθα:

  • ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις γυμνασιακές σπουδές ή
  • συμπλήρωσαν με επιτυχία την Προπαρασκευαστική Μαθητεία ή
  • διέκοψαν τη φοίτηση στο Λύκειο ή σε Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στους νέους αυτούς παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων. Ο Κεντρικός Κορμός στοχεύει ώστε οι θέσεις μαθητείας συνδυάζοντας τη μάθηση με την εργασία, να επιτρέπουν στους νέους να αποκτούν εργασιακή εμπειρία και, παράλληλα, πρακτικές δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργοδοτών. Η εγγενής αυτή συνάφεια με την αγορά εργασίας καθιστά τις θέσεις μαθητείας επωφελείς τόσο για τους νέους όσο και για τις επιχειρήσεις: οι μαθητευόμενοι συχνά παραμένουν στην επιχείρηση όπου ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους ή βελτιώνουν τις πιθανότητες εξεύρεσης μιας θέσης εργασίας που θα ανταποκρίνεται στα προσόντα τους, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ειδικευμένους εργαζόμενους. Η κατάρτιση των μαθητευόμενων επιτρέπει στην επιχείρηση να διαμορφώσει τις εργασιακές τους συνήθειες και να απασχολεί, μακροπρόθεσμα, εργαζόμενους με προσόντα και επαγγελματικό ζήλο. Η διάρκεια της μαθητείας στο επίπεδο αυτό είναι τρία χρόνια και περιλαμβάνει σχολική και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Το Πιστοποιητικό Μαθητείας που εξασφαλίζουν οι απόφοιτοι του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας βρίσκεται στο επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού (EQF) και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF).

Οι απόφοιτοι του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές για απόκτηση απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, για ένα ή δύο χρόνια εφόσον κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας