ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)Γενικές Πληροφορίες

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)
Το Σύστημα Μαθητείας απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 14 μέχρι 18 ετών. Βασικός στόχος του Συστήματος Μαθητείας είναι η προσφορά εναλλακτικών τρόπων μάθησης σε εφήβους, οι οποίοι/ες εγκαταλείπουν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και έχουν ανάγκη να αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες, λαμβάνοντας τα κατάλληλα εφόδια, είτε για περαιτέρω φοίτηση σε επιλογές που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα, είτε για απασχόληση στην αγορά εργασίας.

Το ΣΜΕΕΚ αποτελείται από δυο βασικά επίπεδα:
  • Προπαρασκευαστική Μαθητεία (ΠΜ)
  • Κεντρικό Κορμό Μαθητείας (ΚΚΜ)

Η ΠΜ έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε νέους/ νέες, οι οποίοι/οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο, να επανενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο/η απόφοιτος/η της ΠΜ έχει τη δυνατότητα είτε να εισαχθεί στον ΚΚΜ είτε να επανενταχθεί στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης εξασφαλίζοντας πιστοποιητικό αντίστοιχο με το επίπεδο 2 του Ευρωπαϊκού (EQF) και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF).

Ο ΚΚΜ παρέχει στους/στις νέους/νέες τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων, αφού συμπεριλαμβάνει τόσο εκπαιδευτική όσο και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Η διάρκεια του ΚΚΜ είναι 3 χρόνια. Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση πραγματοποιείται τρεις μέρες την εβδομάδα και η εκπαίδευση στο σχολείο δύο μέρες την εβδομάδα. Το Πιστοποιητικό Μαθητείας που εξασφαλίζουν οι απόφοιτοι του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας βρίσκεται στο επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού (EQF) και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF).

Στόχοι:
Οι ειδικοί στόχοι/κύριες στρατηγικές στοχεύσεις του ΣΜΕΕΚ είναι:
  • Η προσφορά σε άτομα που εγκαταλείπουν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς βασικές μαθησιακές ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες εναλλακτικών τρόπων μάθησης, ώστε αυτά να καθιστούνται ικανά για περαιτέρω μάθηση ή/και απασχόληση, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  • Η διασφάλιση της κινητικότητας των νέων μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος, μαθητείας και απασχόλησης χωρίς αδιέξοδα και αποκλεισμούς.
  • Η βελτίωση της προσφοράς εργασίας νέων ανθρώπων με επαρκή και πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα για ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας.

Ενημερωτικό Υλικό

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Σημείο Επαφής
Τηλέφωνο: 22800651
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: circulartech@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας