ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης 01/11/2022

Γενικές Πληροφορίες

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δομείται με βάση Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης, Μαθήματα Τεχνικής Εκπαίδευσης, Εργαστήρια και Πρακτική Εξάσκηση. Τα Μαθήματα Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης διακρίνονται σε Μαθήματα Κοινού Κορμού, Μαθήματα Εμβάθυνσης, Μαθήματα Ενίσχυσης, Μαθήματα Εμπλουτισμού και Μαθήματα Εξειδίκευσης.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν συνολικά 4 περιόδους, είτε από μία ομάδα μαθημάτων είτε σε συνδυασμό.

Μαθήματα Κοινού Κορμού
Το πρόγραμμα κάθε τάξης της ΜΤΕΕ περιλαμβάνει μαθήματα, τα οποία είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους/ες τους/τις σπουδαστές/σπουδάστριες, ανεξαρτήτως Κατεύθυνσης.

Με τα υποχρεωτικά Μαθήματα Κοινού Κορμού, επιδιώκεται η παροχή γενικής μόρφωσης και η πολύπλευρη ανάπτυξη του μαθητή/της μαθήτριας. Διευκολύνεται επίσης η οριζόντια διακίνηση των μαθητών/μαθητριών μεταξύ Τεχνικών Σχολών και Λυκείων.

Τεχνολογικά/Εργαστηριακά Μαθήματα Κλάδου
Τα Τεχνολογικά Μαθήματα αφορούν τον κάθε Κλάδο ή και Ειδικότητα και διεξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια µε ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Επιλεγόμενα Μαθήματα
Μαθήματα Εμβάθυνσης
Τα Μαθήματα Εμβάθυνσης, είναι τα Μαθηματικά , τα Αγγλικά και η Πολιτική Οικονομία. Επιλέγονται κατά κανόνα από μαθητές/μαθήτριες για σκοπούς πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μαθήματα Ενίσχυσης
Τα Μαθήματα Ενίσχυσης είναι η Βιολογία, η Χημεία και η Μουσική. Επιλέγονται από τους/τις μαθητές/ριες για σκοπούς πρόσβασης σε εξειδικευμένους κλάδους σπουδών, όπως είναι η Φυσική Αγωγή, οι Μουσικές Σπουδές (Μουσικό Σχολείο), η Νοσηλευτική, η Διατροφολογία και η Σχολή Αξιωματικών .

Μαθήματα Εμπλουτισμού
Είναι τα μαθήματα ενδιαφέροντος, τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές/ριες οποιουδήποτε κλάδου. Τέτοια μαθήματα είναι για παράδειγμα η Ξυλογλυπτική, τα Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας, η Διακόσμηση Χώρου, η Σχεδίαση Μόδας και πολλά άλλα. Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/ριες συγκεκριμένου κλάδου δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μαθήματα Εμπλουτισμού από τις επιλογές που υπάγονται στον κλάδο τους. Οι επιλογές Μαθημάτων Εμπλουτισμού δύναται να αλλάζουν με βάση τις ανάγκες τόσο της Σχολής, όσο και της αγοράς εργασίας.

Μαθήματα Εξειδίκευσης
Είναι τα μαθήματα εξειδίκευσης σε ειδικότητες όπου, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο φοιτούν οι μαθητές/μαθήτριες, υπάρχει ζήτηση και ανάγκη για εξειδίκευση σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Επιλέγονται για ενδυνάμωση των εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών/ριών των διαφόρων ειδικοτήτων. Για παράδειγμα, μαθητές/μαθήτριες της ειδικότητας Μάγειροι-Τραπεζοκόμοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν στη Μαγειρική, ή μαθητές/μαθήτριες της ειδικότητας Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν στα Δίκυκλα και Σκάφη. Η ΜΤΕΕ δύναται να προτείνει ανά πάσα στιγμή περαιτέρω Μαθήματα Εξειδίκευσης, ανεξαρτήτως Κλάδου και Ειδικότητας.

Πρακτική Εξάσκηση
Πρακτική Εξάσκηση Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Από τη Σχολική Χρονιά 2018-19, οι μαθητές/μαθήτριες της Θεωρητικής Κατεύθυνσης θα τοποθετούνται στη Βιομηχανία στο τέλος της Α’ και Β’ τάξης, για δύο (2) εβδομάδες κάθε χρόνο, κατά την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου. Θα έχουν έτσι την ευκαιρία να εργαστούν συνολικά για τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

Η Πρακτική Εξάσκηση στη Βιομηχανία, των μαθητών/μαθητριών του Κλάδου Υπηρεσιών και του Κλάδου Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας, πραγματοποιείται στο διάστημα μεταξύ της Β΄ και της Γ΄ τάξης, για χρονική περίοδο που καθορίζεται από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Πρακτική Εξάσκηση Πρακτικής Κατεύθυνσης (εκτός του Κλάδου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων)
Από τη Σχολική Χρονιά 2018-19, οι μαθητές/ριες της Πρακτικής Κατεύθυνσης θα τοποθετούνται στη Βιομηχανία στο τέλος της Α’ και Β’ τάξης, για τέσσερις (4) εβδομάδες κάθε χρόνο, κατά την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου. Θα έχουν έτσι την ευκαιρία να εργαστούν συνολικά για τουλάχιστον σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες.

Πρακτική Εξάσκηση των Μαθητών/ριών του Κλάδου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Eπαγγελμάτων της Πρακτικής Κατεύθυνσης
Οι μαθητές/μαθήτριες του Κλάδου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων, με το πέρας της Α΄ τάξης, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, τοποθετούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες για τρεις (3) εβδομάδες. Στη Β΄ τάξη τοποθετούνται για 18 συνεχόμενες εβδομάδες, από την 1η εβδομάδα Μαΐου μέχρι και την 1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας επεξεργάζεται τρόπους καλλιέργειας θετικής κουλτούρας μεταξύ των επιχειρήσεων, των γονέων και των μαθητών/μαθητριών, έτσι ώστε στο προσεχές μέλλον να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της διάρκειας της πρακτικής εξάσκησης όλων των μαθητών/μαθητριών των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών εκπαίδευσης και Κατάρτισης.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας