ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ)Εγγραφές

Οι εγγραφές στις Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου και συνεχίζονται μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στα πιο πάνω προγράμματα είναι η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα στις ΕΣΤΕΕ ξεκινούν τον Οκτώβριο με τελευταία ημερομηνία έναρξης τη 15η Οκτωβρίου.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας