ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


To Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΔΚΠΕ) αποτελεί το συντονιστικό φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την προώθηση των θεμάτων της Εκπαίδευσης του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στα πλαίσια της τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Τμήματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπως επίσης και με όλους εκείνους τους φορείς, Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, Μη-κυβερνητικούς Οργανισμούς που μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά στην εδραίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) σε όλους τους τομείς της ζωής, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πολιτών η οποία θα δρα και θα ενεργεί στη βάση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής με γνώμονα τη διαμόρφωση ενός αειφόρου κόσμου.

Κύρια ευθύνη του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με επίκεντρο την Αειφόρο Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2007, καθώς επίσης και η διατήρηση και η βιωσιμότητα των ενεργειών και δράσεων που απορρέουν από αυτόν σε βάθος χρόνου, κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Στρατηγικός στόχος του ΔΚΠΕ αποτελεί η ενσωμάτωση της ΠΕ και της ΕΑΑ στο σύνολο των εκπαιδευτικών βαθμίδων του τόπου, μέσα από την παράλληλη προώθηση κεντρικών εκπαιδευτικών δράσεων, όπως αυτές προνοούνται στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό, οποίες μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση των αυριανών κριτικά σκεπτόμενων και υπεύθυνα περιβαλλοντικών πολιτών στα πλαίσια της διαμόρφωσης του αειφόρου σχολείου το οποίο θα λειτουργεί ως φορέας περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής.

Στη βάση του πιο πάνω στρατηγικού στόχου το ΔΚΠΕ υλοποιεί σειρά κεντρικών δράσεων όπως είναι η υλοποίηση και η εποπτεία του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ Πεδουλά, ΚΠΕ Αθαλάσσας, ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου, ΚΠΕ Σαλαμιούς), η ενσωμάτωση των θεμάτων του περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης στα θέματα της Εκπαίδευσης του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης, η συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και δίκτυα, η προώθηση της έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας