ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Πειθαρχία

Η πειθαρχία, αν και είναι αποτέλεσμα της παιδείας, αποτελεί προϋπόθεση για την προαγωγή του σχολικού έργου και της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς των παιδιών.

Το θέμα της πειθαρχίας στα δημόσια σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης ρυθμίζεται από τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2008 έως 2012 και σχετικές εγκυκλίους (Υ.Π.Π. 380/68/4 ημερ. 05.08.1998 και 7.19.04.10/4 ημερ. 24.09.2009). Η ενδεδειγμένη συμπεριφορά των παιδιών επιδιώκεται με την παιδαγωγική πειθώ και στόχος είναι η ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας για ενσυνείδητη αυτοπειθαρχία. Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής μέτρων σωματικής τιμωρίας στα σχολεία απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ετοίμασε και έστειλε στα σχολεία, πλαίσιο γενικού κώδικα καλής συμπεριφοράς. Στην προετοιμασία του κώδικα πήραν μέρος παιδαγωγοί, ειδικοί επιστήμονες και η Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων του Υπουργείου. Με βάση το πλαίσιο γενικού κώδικα ο διδασκαλικός σύλλογος διαμορφώνει κώδικα καλής συμπεριφοράς του σχολείου του, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου. Ο κώδικας καλής συμπεριφοράς του σχολείου κοινοποιείται στους γονείς και στους κηδεμόνες των μαθητών και αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και επεξεργασίας μέσα στην τάξη, ώστε να γίνει κατανοητός από όλα τα παιδιά. Η συζήτηση και επεξεργασία του κώδικα επαναλαμβάνεται συχνά, ιδιαίτερα όταν παρατηρείται παραβίασή του. Κάθε τάξη του σχολείου αποφασίζει για τον ειδικό κώδικα καλής συ­μπεριφοράς μέσα στην τάξη. Οι πρόνοιες του κώδικα αυτού είναι μέσα στα πλαίσια που καθορίζουν ο γενικός κώδικας και ο κώδικας του σχολείου και διαμορ­φώνονται από τους μαθητές της τάξης υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της τάξης. Αναρτώνται σε ειδική πινακίδα στην τάξη για σεβασμό από όλους τους μαθητές

Όταν το παιδί παραβιάζει έναν από τους κώδικες καλής συμπεριφοράς, ο δάσκαλος, αφού εξαντλήσει όλα τα μέσα που στηρίζονται στην πειθώ, μπορεί να χρησιμοποιήσει πειθαρχικά μέτρα και κυρώσεις, ανάλογα με τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς του παιδιού. Τα πειθαρχικά μέτρα είναι:

 • Παρατήρηση
 • Επίπληξη, η οποία μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ή ενώπιον του κηδεμόνα:
  Νοείται ότι, σε περιπτώσεις όπου παρά τη λήψη των πιο πάνω μέτρων το παιδί συνεχίζει την παραβίαση κανόνα ή κανόνων του κώδικα καλής συμπεριφοράς, πα
  ραπέμπεται στη διεύθυνση του σχολείου.
 • Στις σοβαρές περιπτώσεις, όπου παρά τη λήψη των πιο πάνω μέτρων το παιδί συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά, ο διδασκαλικός σύλλογος αναλαμβάνει την εξέταση της περίπτωσης. Ο διδασκαλικός σύλλογος, ανάλογα με τα πορίσματα της εξέτασης και τη σοβαρότητα της υπόθεσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ακόλουθα πειθαρχικά μέτρα:
  • Αποζημίωση για την προξενηθείσα υλική ζημιά
  • Υποχρεωτική προσφορά κοινωνικής εργασίας μέσα στο σχολείο, στα πλαίσια των συνηθισμένων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα παιδιά
  • Στέρηση συμμετοχής σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις και αθλοπαιδιές εντός του σχολείου καθώς και άλλες ενδοσχολικές δραστηριότητες για μία μόνο περίοδο από μία μέχρι τριάντα συνεχόμενες ημέρες μέσα στο ίδιο σχολικό έτος.

Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, όπου παρά τη λήψη των πιο πάνω μέτρων το παιδί εξακολουθεί να παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά, ο διδασκαλικός σύλλογος συστήνει τριμελή ομάδα εξέτασης της περίπτωσης υπό την προεδρία του διευθυντή. Η ομάδα αυτή, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ψυχολόγου ή οποιουδήποτε άλλου ειδικού επιστήμονα ή κρατικού λειτουργού κρίνει αναγκαίο. Τα πορίσματα της εξέτασης παραπέμπονται στον διδασκαλικό σύλλογο, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει αλλαγή τμήματος του παιδιού ή παραπομπή της υπόθεσης στον υπεύθυνο επιθεωρητή για περαιτέρω εξέταση. Κατά την εξέταση της υπόθεσης ο επιθεωρητής συνεργάζεται με εκπαιδευτικό ψυχολόγο της αρμόδιας υπηρεσίας. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο επιθεωρητής ενημερώνει τον διευθυντή του σχολείου, καθώς και τον κηδεμόνα του μαθητή για τα συμπεράσματα και δίνει οδηγίες για την αντιμετώπιση της περίπτωσης. Ανάμεσα στα μέτρα που μπορούν να ληφθούν είναι η, με τεκμηριωμένη εισήγηση του επιθεωρητή προς το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, αλλαγή σχολείου του μαθητή. Την τελική απόφαση λαμβάνει τριμελής επιτροπή που συστήνει το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας στην οποία συμμετέχει Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, ένας επιθεωρητής και προεδρεύει ο οικείος Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης:

Νοείται ότι σε περίπτωση παιδιού που εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμου, την τελική απόφαση λαμβάνει η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού