ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οδηγίες και Πληροφορίες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων

Σχολική Χρονιά 2016 - 2017


Αριθμός Εγκυκλίου Ημερομηνία Εγκυκλίου Αρ. Φακέλου Θέμα Αρχείο
ypp4418 03.08.2016 7.11.09/15 Έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2016-17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ -
ENTYΠΑ -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
    Αρ. φακ. Ημερομηνία Αριθμός
εγκυκλίου
στο διαδίκτυο
 
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 7.1.02.7.2.1 10.06.2016 ypp4284 Καν. 7
 
Β.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 4 Όλοι οι κανονισμοί λειτουργίας των σχολείων και οι εγκύκλιοι του Υ.Π.Π. πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
1. Εγγραφές μαθητών - Μητρώο - Μαθητολόγιο - Έντυπα ΥΠΠ11 και ΥΠΠ30 4
ΥΠΠ11
ΥΠΠ30
7.19.09/7 03.05.2010 dde2397 Καν. 7 (5)
Καν. 8
Καν. 22 (7, 25, 32, 33)
Καν. 25 (1,2)
Καν. 27
2. Υποχρεωτική εκπαίδευση - Μετεγγραφές - Απουσίες 8
ΥΠΠ40

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(ελληνικά
αγγλικά)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
7.18.07 (εγκύκλιος για ιδιωτικά σχολεία - έντυπα για ιδιωτικά δημοτικά σχολεία - έντυπα για ιδιωτικά νηπιαγωγεία) 09.09.2011 Ιδιωτικά - pvt73 Καν. 8 (6, 7)
Καν. 9
Καν. 15
Καν. 16
Καν. 18 (2, 3, 4)
Καν. 22 (25, 32)
Καν. 25 (2)


Ν.24(Ι)/1993 & Ν.220(Ι)/2004
7.11.10.2/5 06.03.2009 dde1796
3. Σχολική αργία - Γιορτή του Αγίου της Κοινότητας/Ενορίας 11
ΥΠΠ18
      Καν. 19
4. Τελικός αριθμός μαθητών 11
ΥΠΠ1-ΥΠΠ5
ΥΠΠ19
ΥΠΠ20
  Καν. 22 (7)
5. Ανάληψη καθηκόντων διδακτικού προσωπικού 12
ΥΠΠ6
ΥΠΠ7
ΥΠΠ24
  Καν. 22 (8)
Καν. 24 (7)
6. Συγκρότηση τμημάτων 13       Καν. 4
Καν. 5
Καν. 18 (1α,1β)
Καν. 22 (19)
6.1 Δημοτικά Σχολεία 13 7.11.001.18 30.06.2014 dde4222
6.2 Νηπιαγωγεία 13
7. Διδακτικός χρόνος προσωπικού 14
ΥΠΠ26
ΥΠΠ27
15.15.18 01.09.2011 dde2946 Καν. 7 (6)
Καν. 22 (2, 19, 36β)
Καν. 23 (5)
Καν. 24 (2, 4, 6)
8. Διδακτικό Προσωπικό 15
ΥΠΠ1-ΥΠΠ2
ΥΠΠ10
ΥΠΠ21
  Καν. 21
Καν. 22 (7, 32, 33)
Kαν. 27
9. Συμπλήρωση πληροφοριακών δελτίων για τα ειδικά μαθήματα και την ενισχυτική διδασκαλία 16
ΥΠΠ17
ΥΠΠ42
  Καν. 22 (7, 19)
10. Φοίτηση Τουρκοκύπριων και αλλοδαπών μαθητών 16 4.3.03/3 02.10.2008 dde1570 Καν. 22
(7, 30)
11. Ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές 17 7.1.19.1/16 03.09.2013 dde3812  
7.1.19.1/16 26.05.2014 dde4207  
12. Λειτουργία Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων 17
ΥΠΠ1
ΥΠΠ3
       
13. Νέα Διαδικασία Παρέμβασης στο σχολείο για χειρισμό παιδιού με πιθανές μαθησιακές, συναισθηματικές ή άλλες δυσκολίες στη Δημοτική Εκπαίδευση (Μηχανισμός Εντοπισμού και Στήριξης) 18 7.16.07
(εγκύκλιος - έντυπο 1 - έντυπο 2 - επισυναπτόμενο)
01.09.2014 dde4241  
14. Ειδική Εκπαίδευση 19
YΠΠ8
ΥΠΠ9
7.16.22 (εγκύκλιος - επισυναπτόμενα) 19.01.2009 dde1726 Καν. 8 (2β, 3, 4, 7)
Καν. 13
Καν. 14 (5γ)
Καν. 18 (3, 4)
Καν. 22 (32, 33)


Ν.113(Ι)/1999
Ν.69(Ι)/2001
N.87(I)/2014
Κ.Δ.Π. 186/2001
Κ.Δ.Π. 416/2013
Κ.Δ.Π. 185/2001
21.7.03 16.01.2013 dde3616
15. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή και διοικητική διαδικασία 21 5.23.10.7/6 13.04.2016 ypp3975  
16. Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας 21
16.8.04 28.05.2013 dde3777 Καν. 22 (16)
17. Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας 22       Καν. 18 (2, 4, 5)
Καν. 22 (6, 11, 12, 15, 32, 33, 38, 39)
Καν. 24 (15)
Καν. 27
Καν. 29 (8, 9, 10)
Καν. 30
Καν. 31 (3)
17.1 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 22      
17.1.1 Γραπτή εκτίμηση κινδύνων 22 5.28.34.2/6 04.07.2014 dde4225
5.28.34.2/4 18.08.2006 dde683
5.28.34.2/5  13.04.2007 dde960
5.28.34.2.1/2 (εγκύκλιος - κείμενο) 05.10.2012 dde3482
17.1.2 Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας 23
     
17.2 Ασφάλεια μαθητών - Ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα 23
ΥΠΠ ΑΥ3
ΥΠΠ ΑΥ4
7.19.07  25.10.2007 dde1151
7.11.12.13.1 (εγκύκλιος - οδηγίες) 13.01.2011 dde2718
7.19.26.3/4  19.12.2007 dde1291
21.1.07.02/2 16.05.2013 dde3761
5.28.34.2 04.05.2009 dde1853
5.28.34.2/6
(εγκύκλιος - πληροφορίες - έντυπο γνωστοποίησης - έντυπο επιδόματος)
01.07.2013 dde3794
17.3 Οδική Ασφάλεια 25 21.1.03/6 13.12.2012 dde3607
16.5.01.3 (εγκύκλιος - έντυπο) 26.02.2013 dde3665
16.5.02/3 (εγκύκλιος - φωτογραφίες) 16.05.2013 dde3790
17.4 Μέτρα Ασφάλειας/ Φρούρησης των σχολείων 26 5.28.34.2 10.08.2011 dde2933
5.28.34.2 10.08.2011 dde2934
5.28.34/4 08.07.2015 dde4609
17.5 Χρήση φιαλών υγραερίου 26 18.4.19 (εγκύκλιος - ενημερωτικό δελτίο - ανακοίνωση) 19.01.2015 dde4450
17.6 Ασφάλεια προσωπικών αντικειμένων 27      
18. Θέματα υγείας 27       Καν. 18 (3)
Καν. 22 (15, 38)
Καν. 37
18.1 Πρώτες Βοήθειες και χορηγία φαρμάκων 27      
18.1.1. Παροχή Πρώτων Βοηθειών 27 21.1.07.2/2 16.05.2013 dde3761
18.1.2 Χορηγία φαρμάκων 27 21.1.07.2 13.05.2009 dde1872
18.1.3 Κουτί Πρώτων Βοηθειών 28 5.28.34/3 10.12.2007 dde1282
18.2 Μεταδοτικές ασθένειες 28      
18.2.1 Εντεροϊοί και ιογενείς λοιμώξεις 28 21.11.02 09.02.2006 dde531
21.11.02/2 27.08.2014 dde4234
18.2.2 Μηνιγγιτιδοκοκκική Μηνιγγίτιδα 28 21.11.02/2 11.08.2008 dde1473
18.2.3 Σαλμονέλα 29 21.11.02/2 11.05.2009 dde1867
19. Επισκέψεις Λειτουργών Σχολιατρικής Υπηρεσίας και Οδοντιατρικών Υπηρεσιών στα σχολεία 29 7.11.12.19 01.12.2011 dde3130 Καν. 22 (15)
Καν. 37

 

19.1 Προληπτικές εξετάσεις  - Εμβολιασμός παιδιών 29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
     
19.2 Σχολικά ιατρεία 31 21.9.01/3 (εγκύκλιος –  εγκύκλιος Ιατρικών Υπηρεσιών) 26.03.2010 dde2347
20. Κάπνισμα στους σχολικούς χώρους 31 21.1.08/5 (εγκύκλιοςεπισυναπτόμενα) 04.11.2009 dde2110 Καν. 41
21.1.08 24.10.2012 dde3517
11.2.01.2/6 (εγκύκλιος - σύστημα λογοδότησης ) 25.04.2016 ypp4008
21. Πλαίσιο Γενικού Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς - Προβλήματα Πειθαρχίας 31 386/68/Α 05.08.1998   Καν. 14
Καν. 21 (8γ, 8δ)
Καν. 22 (6, 26)
Καν. 24 (14β, 15α, 15β)
Καν. 25 (2)
Καν. 29 (9)
Καν. 31(3)
7.19.04.10/4 24.09.2009 dde2044
22. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας 32 21.1.03 (εγκύκλιος - σχέδιο δράσης - καλές πρακτικές - δοκίμιο αξιολόγησης) 08.07.2011 dde2922 Καν. 22 (32, 33)
Καν. 27
7.19.04.18 (εγκύκλιος - έντυπο) 30.10.2015 ypp3148
23. Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο 33        
24. Διαδικασίες για χειρισμό περιστατικών Βίας 34        
24.1 Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια για τα οποία γίνεται αναφορά στον χώρο του σχολείου 34 11.2.06.2/4
(εγκύκλιοςεγχειρίδιο - έντυπο - τηλέφωνα)
09.12.2013 dde4340  
24.2 Περιστατικά Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων για τα οποία γίνεται αναφορά στο σχολείο ή εκδηλώνονται στον χώρο του σχολείου 34 11.2.11.1
(εγκύκλιος -
νόμος -
έντυπο -
τηλέφωνα
)
11.02.2016 ypp3736  
24.3 Περιστατικά Σχολικού Εκφοβισμού στον χώρο του σχολείου 34 7.19.04.16.1 23.02.2016 ypp3745  
4.17.52/5
(εγκύκλιος -
αφίσα)
23.01.2014 dde4050
7.29.14 07.03.2016 ypp3804
25. Έκτακτα περιστατικά και προβλήματα στα σχολεία 35 5.10.08 15.03.2007 dde946 Καν. 22(6)
12.10.05/4 05.03.2008 dde1376
26. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 35 7.19.04.18.2 (εγκύκλιος - νόμος) 09.06.2011 dde2918 Καν. 22
(9, 27)
Καν. 36
18.4.67 24.04.2014 dde4206
27. Ανάρτηση και έπαρση σημαιών 36       Καν. 33
28. Μαθητική στολή 36 379/68/2 08.09.1999   Καν. 22 (26)
Καν. 29 (9)
Καν. 34
Καν. 40
29. Κινητά τηλέφωνα 37 7.19.04.10 09.10.2003    
30. Μετεγγραφή μαθητών σε σχολεία του εξωτερικού 37
ΥΠΠ12
7.11.16/3 24.09.2013 dde3851 Καν. 11
31. Εγκεκριμένα βιβλία βιβλιοθήκης και διδακτικά μέσα 38 7.22.01.2/5 09.11.2015 ypp3198 Καν. 22 (37)
Καν. 28
32. Διδακτικά βιβλία (εκδόσεις Υ.Π.Π. και Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), τετράδια, επίσημα βιβλία και έντυπα 38
ΥΠΠ39
7.22.20.1/6
(εγκύκλιοςΠαράρτημα Α - Παράρτημα Β)
29.02.2016 ypp3777 Καν. 22 (10γ)
Καν. 26
33. Παραγγελία γραφικής ύλης 40 7.22.20.1/6 15.01.2016 ypp3542 Καν. 22 (10α, 10β, 10γ)
34. Παραγγελία διδακτικών μέσων 41 7.22.20.1/5

30.01.2015 dde4466
Καν. 22 (10α, 10β, 10γ, 37)
Καν. 26
7.22.20.1/6 30.11.2015 ypp3340
35. Σίτιση μαθητών που χρήζουν βοήθειας 41 7.19.33/6 11.06.2015 dde4598 Καν. 22 (30)
36. Προσέλευση και αποχώρηση εκπαιδευτικών 41       Καν. 18 (5)
Καν. 22 (36α)
Καν. 24 (8)
Καν. 30 (2)
37. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή 42
ΥΠΠ32
ΥΠΠ41
ΥΠΠ43
10.1.02.1
(εγκύκλιος τροποποιητικός νόμος 2005)
27.09.2005 dde409 Καν. 22 (4, 10, 11, 12, 34)
10.1.02.1/6 (εγκύκλιοςτροποποιητικός νόμος 2006) 26.05.2006 dde634
10.1.02.4/2 02.10.2006 dde735
10.1.02.6.17 16.01.2007 dde875
10.1.02.1/10 06.11.2014 dde4387
7.22.20.1/5 30.01.2015 dde4466
13.28.06/3 13.01.2014 dde4030
13.28.07/7 04.04.2014 dde4154
13.28.06/3 02.01.2013 dde3597
10.1.02.20 13.02.2007 dde894
10.1.02.20 25.09.2007 dde1098
13.28.07 02.04.2008 dde1394
10.1.02.9/4
(εγκύκλιος - επισυναπτόμενα)
15.11.2010 dde2641
10.1.02.9
(εγκύκλιος - επισυναπτόμενα)
15.11.2010 dde2642
38. Εισπράξεις από σχολικές δραστηριότητες 47 10.1.02.9/2 14.11.2007
dde1186
Καν. 22 (10)
Καν. 29 (8δ)
Καν. 31 (3)
10.1.02.9/2 12.12.2007 dde1287
39. Δωρεές - Χορηγίες - Εισφορές - Κληροδοτήματα 47
ΥΠΠ37
5.17.01.1 08.10.2012 dde3484 Καν. 22 (9)
40. Άριστοι μαθητές - Χρηματικά βραβεία - Εκπροσωπήσεις 48        
41. Σχολικοί Κήποι 49 5.28.24.10 14.04.2010 dde2413  
5.28.38 (εγκύκλιος - έντυπο - νομοθεσία) 25.04.2013 dde3741
5.28.38/3 09.11.2015 ypp3254
42. Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό στα Δημοτικά Σχολεία 49 15.6.27
(εγκύκλιος - επισυναπτόμενα)
27.06.2016 ypp4348 Καν. 22 (38)
15.6.27 14.09.2011 dde2990
43. Εκπαιδευτικές περιφέρειες - Εγγραφές μαθητών 49
ΥΠΠ11
      Ν.221/91
Κ.Δ.Π. 220/2016
Κ.Δ.Π. 221/2016
44. Ενδεικτικά - Απολυτήρια - Πιστοποιητικά παρακολούθησης μαθητών 51 15.16.05 (εγκύκλιος - οδηγίες) 26.02.2016 ypp3768  
45. Αναστολή φοίτησης-Παράταση φοίτησης-Παραμονή μαθητών στην ίδια τάξη 52
ΥΠΠ34-ΥΠΠ36
ΥΠΠ38
      Καν. 8
Καν. 9
Καν. 10
Καν. 11
Καν. 12
46. Σχολικά κυλικεία 53
ΥΠΠ22
ΥΠΠ23
21.5.05 (εγκύκλιος - νόμος) 24.07.2009 dde1918 Καν. 22 (29)
21.5.05 31.08.2011 dde2941
21.5.05.10 (εγκύκλιος - νόμος) 05.10.2007 dde1122
21.5.05/3 23.03.2006 dde584
21.5.05.11 (εγκύκλιος - έντυπο) 06.03.2008 dde1377
21.1.03/6 13.12.2012 dde3607
21.5.05.14 19.12.2011 dde3148
47. Δράσεις/
Προγράμματα/ Καινοτομίες των σχολείων
54 16.8.04 28.05.2013 dde3777
48. Επίσημα βιβλία 55       Καν. 27
49. Σχολικός οδηγός και Τετράδιο Εργασιών - Ημερολόγιο 56        
 
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 57        
1. Στόχοι υπό έμφαση 57       Καν. 21 (2)
1.1 «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ» 57 7.1.05.26 23.09.2013 dde3852
7.7.03/6 (εγκύκλιος - επισυναπτόμενα) 28.11.2013 dde3976
7.1.03.1 17.01.2014 dde4068
1.2 Εμφάσεις για τη φετινή σχολική χρονιά 58  
2. Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 58 7.1.03 12.10.2006 dde758 Καν. 17
Καν. 18
Καν. 21 (2)
Καν. 22 (1, 17, 19)
7.11.14/4 (εγκύκλιος - ωρολόγια προγράμματα Δημοτικών Σχολείων) 27.07.2015 dde4611
7.1.02.7.3 (εγκύκλιος - καθήκοντα) 06.09.2011 dde2957
7.10.07
(ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείων)
14.09.2005  
3. Κατ’ οίκον εργασία 59 116/69 08.09.1999    
7.19.06 09.02.2006 dde532
4. Λειτουργικός Αλφαβητισμός-Γλωσσικός και Μαθηματικός Γραμματισμός 61    
4.1. Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού 62      
4.2. Στήριξη παιδιών που έχουν διαγνωσθεί ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 63 7.1.10.3 09.04.2013 dde3723
7.1.10.3
(εγκύκλιος - πρακτικές στήριξης στη Γλώσσα - πρακτικές στήριξης στα Μαθηματικά)
12.09.2013 dde3839
5. Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας στους μαθητές 63      
6. Θρησκευτική Αγωγή 63       Καν. 17
Καν. 24 (9)
7.  Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 64        
8.  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 65 4.3.24/5 28.11.2014 dde4409  
9.  Ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο 66        
 
Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Υ.Π.Π 68

 

 

 

 

1. Διαδικασία επικοινωνίας 68 434/68/2 30.01.2001   Καν. 22 (5, 18)
Καν. 23 (7)
Καν. 24 (10)
16.8.04 27.11.2012 dde3570
2. Αιτήματα - Εξοπλισμός/Διαγραφή εξοπλισμού σχολείων - Συντήρηση/ Βελτίωση σχολικών κτηρίων 69 5.23.02/2 29.05.2012 dde3355 Καν. 22
(6, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 37)
Καν. 27
Καν. 32
10.1.02.12 (εγκύκλιος - έντυπο Γεν.36 - δείγμα) 23.07.2013 dde3799
10.1.02.12 (εγκύκλιος - επισυναπτόμενα) 12.02.2014 dde4072
10.1.02.12 02.04.2014 dde4146
5.28.16.1 13.03.2014 dde4110
5.28.16.1/7 (εγκύκλιος - κανονισμοί) 01.09.2009 dde1937
5.23.07 02.01.2015 dde4435
3.Βαθμολογία - Ενστάσεις 70 12.6.01.2/4 (εγκύκλιος - κανονισμοί) 29.03.2011 dde2820  
4. Άδειες εκπαιδευτικών 70
ΥΠΠ13-ΥΠΠ15
ΥΠΠ25

15.1.02.3 (εγκύκλιος - επισυναπτόμενα) 05.02.2015 dde4473 Καν. 22 (36)
Καν. 24 (8, 11)
Καν. 30 (3)
4.2.16.29 05.11.2015 ypp3176
15.1.05 06.04.2016 ypp3978
5. Αντικατάσταση εκπαιδευτικών 70
ΥΠΠ16
E.E.Y. 15.15.44 13.12.2005   Καν. 22 (36β, 36γ)
Καν. 24 (4)
Καν. 30 (3)
15.15.18 11.05.2011 dde2896
15.15.18/2 21.01.2015 dde4457
6. Μερική ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικών 71 15.6.16/2 (εγκύκλιοςέντυπο) 02.02.2012 dde3192  
7. Περιπτώσεις που το σχολείο παραμένει κλειστό 71
ΥΠΠ44
      Καν. 18 (2)
Καν. 29 (7)
Καν. 30 (3α)
8. Συνεργασίες με διάφορους φορείς 72       Καν. 22 (4, 9)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3)
Καν. 35
9. Ενημέρωση προσωπικού φακέλου 72        
 
Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ 72  

   
1. Εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις 72 16.5.01/17 28.08.2012 dde3396 Καν. 21 (8β)
Καν. 22 (25)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3, 15)
Καν. 29
Καν. 30 (1)
16.05.01/20 19.07.2016 ypp4386
7.27.11.1 29.10.2003  
7.27.11.1 20.01.2005 dde273
7.27.11 29.09.2011 dde3041
21.1.03/6 13.12.2012 dde3607
7.27.11.1
(εγκύκλιοςπίνακας πριν
πίνακας μετά)
03.02.2015 dde4481
2. Θεατρικές ή κινηματογραφικές παραστάσεις 73 637/68/14 15.10.1999   Καν. 21 (8β)
Καν. 22 (25)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3, 15)
Καν. 29
Καν. 30 (1)
Καν. 31
16.5.01/17 28.08.2012 dde3396
7.27.11.1
(εγκύκλιοςπίνακας πριν
πίνακας μετά)
03.02.2015 dde4481
16.05.01/20 19.07.2016 ypp4386  
3. Σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις 74 5.9.02.1 26.05.2004   Καν. 20
Καν. 21 (8β)
Καν. 22 (25)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3, 15)
Καν. 30 (1)
7.27.02 15.11.2007 dde1191
7.27.02 29.10.2012 dde3521
7.27.02 02.12.2015 ypp3352
7.27.02 05.05.2016 ypp4025
121/69/Α 23.02.1995  
4. Προβολή ταινιών, βίντεο και ταινιών μέσω διαδικτύου 75        
5. Χρήση κοινωνικών δικτύων 75        
6. Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων/ παρουσιάσεων/ διαλέξεων 75        
7. Κωδικοί ασφαλείας 76        
8. Επίσημη ονομασία σχολείων 76 5.12.06.7/3
(εγκύκλιοςοδηγός)
23.04.2015 dde4553  
9. Διοργάνωση διαγωνισμών στα σχολεία 76        
10. Διεξαγωγή ερευνών σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης 76        
11. Μαθητική Κοινότητα 76       Καν. 22 (28)
12. Συνεργασία με τους γονείς/ κηδεμόνες 77 5.10.09 13.09.2006 dde694 Καν. 14 (3β)
Καν. 18 (4)
Καν. 20 (4)
Καν. 21 (8γ, 8ε)
Καν. 22 (4, 10α, 11γ, 13, 14, 29)
Καν. 24 (14β)
Καν. 25
Καν. 27
Καν. 29 (7)
Καν. 30 (3α, 4)
Καν. 36 (1β)
Καν. 37
Καν. 39 (2, 3)
Καν. 40
7.1.03 01.03.2007 dde920
11.10.14/2 29.08.2012 dde3388
13. Σχολική τσάντα 78 7.19.21 22.10.2015 ypp3100  
21.1.03/6 13.12.2012 dde3607
14. Καιρικές συνθήκες 78 2.14.02 10.01.2013 dde3603  
15. Εξοικονόμηση νερού 79        
16. Εξοικονόμηση χαρτιού φωτοτυπικής 79       Καν. 22 (31)
17. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, καταναλωτικών υλικών και άλλων λειτουργικών δαπανών - Ορθή αξιοποίηση αναλώσιμων και εξοπλισμού 80 5.28.05 06.11.2009 dde2121  
5.28.32/3 22.02.2013 dde3666
5.16.08/2 13.04.2016 ypp4021
18. Επιμορφωτικά Κέντρα 80 7.17.10/9 15.10.2015 ypp3040  
19. Αθλητισμός Για Όλους (Α.Γ.Ο) 80 10.1.21.22/2 22.09.2011 dde3031  
20. Παραχώρηση σχολικών κτηρίων/χώρων σε ιδιώτες 80 5.28.30.5 29.07.2008 dde1471 Καν. 22 (11γ)
 
ΣΤ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Υ.Π.Π 81        
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ 84        

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού