ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οδηγίες και Πληροφορίες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων

Σχολική Χρονιά 2014-2015

Αριθμός Εγκυκλίου Ημερομηνία Εγκυκλίου Αρ. Φακέλου Θέμα Αρχείο
dde4231 08.08.2014 7.11.09/13 Έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2014-15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ -
ENTYΠΑ -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
    Αρ. φακ. Ημερομηνία Αριθμός
εγκυκλίου
στο διαδίκτυο
 
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 7.1.02.7.2.1
(εγκύκλιος - επισυναπτόμενα)
11.06.2014 dde4217 Καν. 7
 
Β.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 4 Όλοι οι κανονισμοί λειτουργίας των σχολείων και οι εγκύκλιοι του Υ.Π.Π. πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
1. Εγγραφές μαθητών - Μητρώο - Μαθητολόγιο - Έντυπα ΥΠΠ11 και ΥΠΠ30 4
ΥΠΠ11,
ΥΠΠ30
7.19.09/7 03.05.2010 dde2397 Καν. 7 (5)
Καν. 8
Καν. 22 (7, 25, 32, 33)
Καν. 25 (1,2)
Καν. 27
2. Υποχρεωτική εκπαίδευση - Μετεγγραφές - Απουσίες 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΠ40
7.18.07 (εγκύκλιος για ιδιωτικά σχολεία - έντυπα για ιδιωτικά δημοτικά σχολεία - έντυπα για ιδιωτικά νηπιαγωγεία) 09.09.2011 Ιδιωτικά - pvt73 Καν. 8 (6, 7)
Καν. 9
Καν. 15
Καν. 16
Καν. 18 (2, 3, 4)
Καν. 22 (25, 32)
Καν. 25 (2)


Ν.24(Ι)/1993 & Ν.220(Ι)/2004
7.11.10.2/5 06.03.2009 dde1796
3. Σχολική αργία - Γιορτή του Αγίου της Κοινότητας/Ενορίας 10
ΥΠΠ18
      Καν. 19
4. Τελικός αριθμός μαθητών 10
ΥΠΠ1-ΥΠΠ5
ΥΠΠ19,ΥΠΠ20

 

 

  Καν. 22 (7)
5. Ανάληψη καθηκόντων διδακτικού προσωπικού 11
ΥΠΠ6,ΥΠΠ7
ΥΠΠ24

 

 

  Καν. 22 (8)
Καν. 24 (7)
6. Συγκρότηση τμημάτων 12       Καν. 4
Καν. 5
Καν. 18 (1α,1β)
Καν. 22 (19)
6.1 Δημοτικά Σχολεία 12 7.11.14/2 (εγκύκλιος - ωρολόγια προγράμματα)
17.06.2011 dde2917
7.11.001.18 30.06.2014 dde4222
6.2 Νηπιαγωγεία 12
7. Διδακτικός χρόνος προσωπικού 12
ΥΠΠ26,ΥΠΠ27
15.15.18 01.09.2011 dde2946 Καν. 7 (6)
Καν. 22 (2, 19, 36β)
Καν. 23 (5)
Καν. 24 (2, 4, 6)
8. Διδακτικό Προσωπικό 14
ΥΠΠ1,ΥΠΠ2, ΥΠΠ10,ΥΠΠ21

 

 

  Καν. 21
Καν. 22 (7, 32, 33)
Kαν. 27
9. Συμπλήρωση πληροφοριακών δελτίων για τα ειδικά μαθήματα 14
ΥΠΠ17

 

 

  Καν. 22 (7, 19)
10. Φοίτηση Τουρκοκύπριων και αλλοδαπών μαθητών 15 4.3.03/3 02.10.2008 dde1570 Καν. 22
(7, 30)
11. Ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές 15 7.1.19.1/16 03.09.2013 dde3812  
7.1.19.1/16 26.05.2014 dde4207  
12. Λειτουργία Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων 16        
13. Ειδική Εκπαίδευση 16
YΠΠ8, ΥΠΠ9
7.16.22 (εγκύκλιος - επισυναπτόμενα) 19.01.2009 dde1726 Καν. 8 (2β, 3, 4, 7)
Καν. 13
Καν. 14 (5γ)
Καν. 18 (3, 4)
Καν. 22 (32, 33)


Ν.113(Ι)/1999
Ν.69(Ι)/2001
N.87(I)/2014
Κ.Δ.Π. 186/2001
Κ.Δ.Π. 416/2013
Κ.Δ.Π. 185/2001
7.16.07/5 (εγκύκλιος - επισυναπτόμενα) 30.08.2004 dde147
7.16.03 (εγκύκλιος - επισυναπτόμενα) 15.09.2010 dde2492
21.7.03 16.01.2013 dde3616
14. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία 18 7.1.12
(εγκύκλιος - οδηγός)
05.08.2014 dde4228  
15. Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας 19
YΠΠ ΠΑ2
      Καν. 22 (16)
16. Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας 19       Καν. 18 (2, 4, 5)
Καν. 22 (6, 11, 12, 15, 32, 33, 38, 39)
Καν. 24 (15)
Καν. 27
Καν. 29 (8, 9, 10)
Καν. 30
Καν. 31 (3)
16.1 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 19      
16.1.1 Γραπτή εκτίμηση κινδύνων 19 5.28.34.2/6 04.07.2014 dde4225
5.28.34.2/4 18.08.2006 dde683
5.28.34.2/5  13.04.2007 dde960
5.28.34.2.1/2 (εγκύκλιος - κείμενο) 05.10.2012 dde3482
16.1.2 Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας 20
ΥΠΠ ΑΥ1
     
16.2 Ασφάλεια μαθητών - Ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα 20
ΥΠΠ ΑΥ3
ΥΠΠ ΑΥ4
7.19.07  25.10.2007 dde1151
7.11.12.13.1 (εγκύκλιος - οδηγίες) 13.01.2011 dde2718
7.19.26.3/4  19.12.2007 dde1291
21.1.07.02/2 16.05.2013 dde3761
5.28.34.2 04.05.2009 dde1853
5.28.34.2/6
(εγκύκλιος - πληροφορίες - έντυπο γνωστοποίησης - έντυπο επιδόματος)
01.07.2013 dde3794
16.3 Οδική Ασφάλεια 21 21.1.03/6 13.12.2012 dde3607
16.5.01.3 (εγκύκλιος - έντυπο) 26.02.2013 dde3665
16.5.02/3 (εγκύκλιος - φωτογραφίες) 16.05.2013 dde3790
16.4 Μέτρα Ασφάλειας/ Φρούρησης των σχολείων 22 5.28.34.2 10.08.2011 dde2933
5.28.34.2 10.08.2011 dde2934
16.5 Χρήση φιαλών υγραερίου 22      
16.6 Ασφάλεια προσωπικών αντικειμένων 22      
17. Θέματα υγείας 23       Καν. 18 (3)
Καν. 22 (15, 38)
Καν. 37
17.1 Πρώτες Βοήθειες και χορηγία φαρμάκων 23      
17.1.1. Παροχή Πρώτων Βοηθειών 23 21.1.07.2/2 16.05.2013 dde3761
17.1.2 Χορηγία φαρμάκων 23 21.1.07.2 13.05.2009 dde1872
17.1.3 Κουτί Πρώτων Βοηθειών 23 5.28.34/3 10.12.2007 dde1282
17.2 Μεταδοτικές ασθένειες 23      
17.2.1 Εντεροϊοί και ιογενείς λοιμώξεις 24 21.11.02 09.02.2006 dde531
17.2.2 Μηνιγγιτιδοκοκκική Μηνιγγίτιδα 24 21.11.02/2 11.08.2008 dde1473
17.2.3 Σαλμονέλα 24 21.11.02/2 11.05.2009 dde1867
18. Επισκέψεις Λειτουργών Σχολιατρικής Υπηρεσίας και Οδοντιατρικών Υπηρεσιών στα σχολεία 24 7.11.12.19 01.12.2011 dde3130 Καν. 22 (15)
Καν. 37

 

18.1 Προληπτικές εξετάσεις  - Εμβολιασμός παιδιών 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
     
18.2 Σχολικά ιατρεία 26 21.9.01/3 (εγκύκλιος –  εγκύκλιος Ιατρικών Υπηρεσιών) 26.03.2010 dde2347
19. Κάπνισμα στους σχολικούς χώρους 26 21.1.08/5 (εγκύκλιοςεπισυναπτόμενα) 04.11.2009 dde2110 Καν. 41
21.1.08 24.10.2012 dde3517
20. Πλαίσιο Γενικού Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς - Προβλήματα Πειθαρχίας 27 386/68/Α 05.08.1998   Καν. 14
Καν. 21 (8γ, 8δ)
Καν. 22 (6, 26)
Καν. 24 (14β, 15α, 15β)
Καν. 25 (2)
Καν. 29 (9)
Καν. 31(3)
7.19.04.10/4 24.09.2009 dde2044
21. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας 27 21.1.03 (εγκύκλιος - σχέδιο δράσης - καλές πρακτικές - δοκίμιο αξιολόγησης) 08.07.2011 dde2922 Καν. 22 (32, 33)
Καν. 27
7.19.04.18 (εγκύκλιος - αίτημα) 08.07.2011 dde2923
22. Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο 28        
23. Διαδικασίες για χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια στο σχολείο 28 11.2.06.2/3
(εγκύκλιοςεγχειρίδιο - έντυπο)
19.10.2010 dde2601  
7.19.04/6 05.04.2012 dde3291
4.17.52/5
(εγκύκλιος - αφίσα)
23.01.2014 dde4050
24. Έκτακτα περιστατικά και προβλήματα στα σχολεία 29 5.10.08 15.03.2007 dde946 Καν. 22(6)
12.10.05/4 05.03.2008 dde1376
25. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 29 7.19.04.18.2 (εγκύκλιος -νόμος) 09.06.2011 dde2918 Καν. 22
(9, 27)
Καν. 36
18.4.67 24.04.2014 dde4206
26. Ανάρτηση και έπαρση σημαιών 30       Καν. 33
27. Μαθητική στολή 30 379/68/2 08.09.1999   Καν. 22 (26)
Καν. 29 (9)
Καν. 34
Καν. 40
28. Κινητά τηλέφωνα 31 7.19.04.10 09.10.2003    
29. Μετεγγραφή μαθητών σε σχολεία του εξωτερικού 31
ΥΠΠ12
7.11.16/3 24.09.2013 dde3851 Καν. 11
30. Εγκεκριμένα βιβλία βιβλιοθήκης και διδακτικά μέσα 32       Καν. 22 (37)
Καν. 28
31. Διδακτικά βιβλία (εκδόσεις Υ.Π.Π. και Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), τετράδια, επίσημα βιβλία και έντυπα 32
ΥΠΠ39
7.22.20.1/5
(εγκύκλιοςΠαράρτημα Α - Παράρτημα Β)
13.02.2014 dde4074 Καν. 22 (10γ)
Καν. 26
32. Παραγγελία γραφικής ύλης 34 5.25.19/3 07.02.2011 dde2753 Καν. 22 (10α, 10β, 10γ)
7.22.20.1/5 23.01.2014 dde4039
33. Παραγγελία διδακτικών μέσων 34 Καν. 22 (10α, 10β, 10γ, 37)
Καν. 26
34. Σίτιση μαθητών που χρήζουν βοήθειας 35       Καν. 22 (30)
35. Προσέλευση και αποχώρηση εκπαιδευτικών 35       Καν. 18 (5)
Καν. 22 (36α)
Καν. 24 (8)
Καν. 30 (2)
36. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή 35
ΥΠΠ32, ΥΠΠ41
10.1.02.1 (εγκύκλιος τροποποιητικός νόμος 2005) 27.09.2005 dde409 Καν. 22 (4, 10, 11, 12, 34)
10.1.02.1/6 (εγκύκλιοςτροποποιητικός νόμος 2006) 26.05.2006 dde634
10.1.02.4/2 02.10.2006 dde735
10.1.02.6.17 16.01.2007 dde875
13.28.06/3 13.01.2014 dde4030
13.28.07/7 04.04.2014 dde4154
13.28.06/3 02.01.2013 dde3597
10.1.02.20 13.02.2007 dde894
10.1.02.20 25.09.2007 dde1098
13.28.07 02.04.2008 dde1394
10.1.02.9/4
(εγκύκλιος - επισυναπτόμενα)
15.11.2010 dde2641
10.1.02.9
(εγκύκλιος - επισυναπτόμενα)
15.11.2010 dde2642
37. Εισπράξεις από σχολικές δραστηριότητες 38 10.1.02.9/2
(10.1.02.9/2,
14.11.2007
)
12.12.2007 dde1287
dde1186
Καν. 22 (10)
Καν. 29 (8δ)
Καν. 31 (3)
38. Δωρεές - Χορηγίες - Εισφορές - Κληροδοτήματα 39
ΥΠΠ37
5.17.01.1 08.10.2012 dde3484 Καν. 22 (9)
39. Άριστοι μαθητές - Χρηματικά βραβεία - Εκπροσωπήσεις 40        
40. Σχολικοί Κήποι 40 5.28.24.10 14.04.2010 dde2413  
5.28.38 (εγκύκλιος - έντυπο - νομοθεσία) 25.04.2013 dde3741
5.28.38/3 11.11.2013 dde4006
41. Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό στα Δημοτικά Σχολεία 40 15.6.27
(εγκύκλιος - επισυναπτόμενα)
08.08.2014 dde4230 Καν. 22 (38)
15.6.27 14.09.2011 dde2990
42. Εκπαιδευτικές περιφέρειες - Εγγραφές μαθητών 41       Ν.221/91
Κ.Δ.Π. 180/2013
Κ.Δ.Π. 297/2014
43. Ενδεικτικά - Απολυτήρια - Πιστοποιητικά παρακολούθησης μαθητών 41 15.16.05 (εγκύκλιος - οδηγίες) 28.02.2014 dde4093  
44. Αναστολή φοίτησης-Παράταση φοίτησης-Παραμονή στην ίδια τάξη 43
ΥΠΠ34-ΥΠΠ36
ΥΠΠ38
      Καν. 8
Καν. 9
Καν. 10
Καν. 11
Καν. 12
45. Σχολικά κυλικεία 43
ΥΠΠ22,ΥΠΠ23
21.5.05 (εγκύκλιος - νόμος) 24.07.2009 dde1918 Καν. 22 (29)
21.5.05 31.08.2011 dde2941
21.5.05.10 (εγκύκλιος - νόμος) 05.10.2007 dde1122
21.5.05/3 23.03.2006 dde584
21.5.05.11 (εγκύκλιος - έντυπο) 06.03.2008 dde1377
21.1.03/6 13.12.2012 dde3607
21.5.05.14 19.12.2011 dde3148
 
Γ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 45        
1. Στόχοι υπό έμφαση 45       Καν. 21 (2)
1.1 «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ» 45 7.1.05.26 23.09.2013 dde3852
7.7.03/6 (εγκύκλιος - επισυναπτόμενα) 28.11.2013 dde3976
7.1.03.1 17.01.2014 dde4068
1.2 Εμφάσεις για τη φετινή σχολική χρονιά 46  
2. Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 46 7.1.03 12.10.2006 dde758 Καν. 17
Καν. 18
Καν. 21 (2)
Καν. 22 (1, 17, 19)
7.11.14/2 (εγκύκλιος - ωρολόγια προγράμματα) 17.06.2011 dde2917
7.1.02.7.3 (εγκύκλιος - υπεύθυνος τμήματος)
(7.1.02.7.3, 05.09.2011)
06.09.2011 dde2957dde2950
7.1.02.7.3 (εγκύκλιος - δείγματα ωρολογίων προγραμμάτων) 29.08.2011 dde2937
7.10.07 (νηπιαγωγεία)  14.09.2005  
3. Εμπέδωση 47 7.1.02.7.3 (εγκύκλιος - παράρτημα) 23.11.2011 dde3117  
4. Κατ’ οίκον εργασία 47 116/69 08.09.1999    
7.19.06 09.02.2006 dde532
7.1.02.7.3 (εγκύκλιος - παράρτημα) 23.11.2011 dde3117
5. Λειτουργικός Αλφαβητισμός-Γραμματισμός στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά 49    
5.1. Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού 50      
5.2. Στήριξη παιδιών που έχουν διαγνωσθεί ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 50 7.1.10.3 09.04.2013 dde3723
7.1.10.3
(εγκύκλιος - πρακτικές στήριξης στη Γλώσσα - πρακτικές στήριξης στα Μαθηματικά)
12.09.2013 dde3839
6. Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας στους μαθητές

51      
7. Θρησκευτική Αγωγή

51       Καν. 17
Καν. 24 (9)
8.  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 51        
9.  Ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο 52        
10.  Διεθνής έρευνα TIMSS 2015 53        
 
Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Υ.Π.Π 54

 

 

 

 

1. Διαδικασία επικοινωνίας 54 434/68/2 30.01.2001   Καν. 22 (5, 18)
Καν. 23 (7)
Καν. 24 (10)
16.8.04 27.11.2012 dde3570
16.7.05 23.01.2013 dde3623
2. Αιτήματα - Εξοπλισμός/Διαγραφή εξοπλισμού σχολείων - Συντήρηση/ Βελτίωση σχολικών κτηρίων 55 5.23.02/2 29.05.2012 dde3355 Καν. 22
(6, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 37)
Καν. 27
Καν. 32
10.1.02.12 (εγκύκλιος - έντυπο Γεν.36 - δείγμα) 23.07.2013 dde3799
10.1.02.12
(εγκύκλιος - επισυναπτόμενα)
12.02.2014 dde4072
10.1.02.12 02.04.2014 dde4146
5.28.16.1 13.03.2014 dde4110
5.28.16.1/7 (εγκύκλιος - κανονισμοί) 01.09.2009 dde1937
3.Βαθμολογία - Ενστάσεις 56 12.6.01.2/4 (εγκύκλιος - κανονισμοί) 29.03.2011 dde2820  
4. Άδειες εκπαιδευτικών 56
ΥΠΠ13-ΥΠΠ15
ΥΠΠ25

15.1.02.3
(εγκύκλιος - επισυναπτόμενα)
03.07.2014 dde4223 Καν. 22 (36)
Καν. 24 (8, 11)
Καν. 30 (3)
5. Αντικατάσταση εκπαιδευτικών 56
ΥΠΠ16
E.E.Y. 15.15.44 13.12.2005   Καν. 22 (36β, 36γ)
Καν. 24 (4)
Καν. 30 (3)
15.15.18 11.05.2011 dde2896
6. Μερική ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικών 57 15.6.16/2 (εγκύκλιοςέντυπο) 02.02.2012 dde3192  
7. Περιπτώσεις που το σχολείο παραμένει κλειστό 57       Καν. 18 (2)
Καν. 29 (7)
Καν. 30 (3α)
8. Συνεργασίες με διάφορους φορείς 57       Καν. 22 (4, 9)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3)
Καν. 35
9. Ενημέρωση προσωπικού φακέλου 58        
 
Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ 58  

   
1. Εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις 58 16.5.01/17 28.08.2012 dde3396 Καν. 21 (8β)
Καν. 22 (25)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3, 15)
Καν. 29
Καν. 30 (1)
7.27.11.1 29.10.2003  
7.27.11.1 20.01.2005 dde273
7.27.11 29.09.2011 dde3041
21.1.03/6 13.12.2012 dde3607
2. Θεατρικές ή κινηματογραφικές παραστάσεις 59 637/68/14 15.10.1999   Καν. 21 (8β)
Καν. 22 (25)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3, 15)
Καν. 29
Καν. 30 (1)
Καν. 31
16.5.01/17 28.08.2012 dde3396
3. Σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις 59 5.9.02.1 26.5.2004   Καν. 20
Καν. 21 (8β)
Καν. 22 (25)
Καν. 23 (3)
Καν. 24 (3, 15)
Καν. 30 (1)
7.27.02 15.11.2007 dde1191
7.27.02 29.10.2012 dde3521
121/69/Α 23.02.1995  
4. Προβολή ταινιών, βίντεο και ταινιών μέσω διαδικτύου 60        
5. Χρήση κοινωνικών δικτύων 60        
6. Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων/ παρουσιάσεων/ διαλέξεων 60        
7. Κωδικοί ασφαλείας 61        
8. Διοργάνωση διαγωνισμών στα σχολεία 61        
9. Διεξαγωγή ερευνών σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης 61        
10. Μαθητική Κοινότητα 61       Καν. 22 (28)
11. Συνεργασία με τους γονείς/ κηδεμόνες 62 5.10.09 13.09.2006 dde694 Καν. 14 (3β)
Καν. 18 (4)
Καν. 20 (4)
Καν. 21 (8γ, 8ε)
Καν. 22 (4, 10α, 11γ, 13, 14, 29)
Καν. 24 (14β)
Καν. 25
Καν. 27
Καν. 29 (7)
Καν. 30 (3α, 4)
Καν. 36 (1β)
Καν. 37
Καν. 39 (2, 3)
Καν. 40
7.1.03 01.03.2007 dde920
12. Σχολική τσάντα 62 7.19.21 22.10.2012 dde3551  
21.1.03/6 13.12.2012 dde3607
13. Καιρικές συνθήκες 63 2.14.02 10.01.2013 dde3603  
14. Εξοικονόμηση νερού 63        
15. Εξοικονόμηση χαρτιού φωτοτυπικής 64       Καν. 22 (31)
16. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, καταναλωτικών υλικών και άλλων λειτουργικών δαπανών 64 5.28.05 06.11.2009 dde2121  
5.28.32/3 22.02.2013 dde3666
17. Επιμορφωτικά Κέντρα 64 7.17.10/7 04.11.2013 dde3941  
18. Αθλητισμός Για Όλους (Α.Γ.Ο) 64 10.1.21.22/2 22.09.2011 dde3031  
19. Παραχώρηση σχολικών κτηρίων/χώρων σε ιδιώτες 65 5.28.30.5 29.07.2008 dde1471 Καν. 22 (11γ)
 
ΣΤ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Υ.Π.Π 66        
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ 68        

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού