ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Κηδεμόνες παιδιών

Φυσικός/ή κηδεμόνας του παιδιού είναι ο πατέρας του ή η μητέρα του. Κανένας/καμιά άλλος/η δεν μπορεί να είναι κηδεμόνας, εφόσον οι γονείς του παιδιού κατοικούν στην περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο. Σε περίπτωση απουσίας του/της φυσικού/ής κηδεμόνα/ος, αυτός ορίζει γραπτώς τον/την αντικαταστάτη/ρια του. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση του/της φυσικού κηδεμόνα/ος, αυτός/ή ορίζεται από το δικα­στήριο.

Οι κηδεμόνες:

  • Προσέρχονται μαζί με τα παιδιά τους για να τα εγγράψουν και αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις προς το σχολείο που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.

  • Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών που βρίσκονται κάτω από την κηδεμονία τους, παρακολουθούν τα παιδιά με το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον, εποπτεύουν και ελέγχουν την τακτική φοίτησή τους στο σχολείο και την επιμέλεια, τη συμπεριφορά και το ήθος τους. Οτιδήποτε σχετικό προσέξουν, το γνωστοποιούν στον/στη διευθυντή/διευθύντρια, ώστε να επιτυγχάνεται συνεργασία οικογένειας και σχολείου, με στόχο τη βελτίωση των παιδιών.

  • Ειδοποιούν αμέσως γραπτώς ή προφορικά τον/τη διευθυντή/διευθύντρια για την αιτία τυχόν απουσίας των κηδεμονευομένων τους.

  • Όταν κληθούν από τον/τη διευθυντή/διευθύντρια, προσέρχονται στο σχολείο για ζητήματα που αναφέρονται στους κηδεμονευομένους τους. Επιβάλλεται πάντως να διατηρούν στενή και σταθερή επαφή με το σχολείο για την παρακο­λούθηση του ήθους και της επίδοσης των παιδιών και να μετέχουν στις συγκαλούμενες από τον/τη διευθυντή/διευθύντρια ειδικές συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού