ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών Δημοτικής Εκπαίδευσης για διάφορες εκδηλώσεις


Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερώσει τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης για τις δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις που προγραμματίζει. Το ίδιο ισχύει και για τις εκδρομές και επισκέψεις σε διάφορους χώρους. Μέσα στα πλαίσια της αποκέντρωσης και της αυτονομίας των σχολικών μονάδων που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το κάθε σχολείο είναι ελεύθερο να επιλέξει τις δραστηριότητες που θεωρεί κάθε φορά ότι εξυπηρετούν τους στόχους που θέτει η σχολική μονάδα.
Στους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2008 έως 2017, αναφέρεται ότι: «Οι εκδρομές και οι επισκέψεις οργανώνονται από το σχολείο και βρίσκονται κάτω από την ευθύνη του διευθυντή» (Κ.Δ.Π. 225/2008, Καν. 29 (3)).
Ως εκ τούτου, επαφίεται στο κάθε σχολείο να επιλέξει τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Οι ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων βρίσκονται στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης στον σύνδεσμο Κατάλογοι Σχολείων. Σημειώνεται ότι η είσοδος στα σχολεία δεν μπορεί να επιτραπεί, αφού σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2008 έως 2017: «Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στο χώρο του σχολείου κανένα πρόσωπο που δεν έχει άμεση σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών ή την προαγωγή του έργου του σχολείου, χωρίς εξουσιοδότηση από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η είσοδος στο σχολείο δεν επιτρέπεται για διαφήμιση ή πώληση προϊόντων ή προσφορά υπηρεσιών ή για διεξαγωγή εργασίας που δεν αφορά τη λειτουργία του» (Κ.Δ.Π. 225/2008, Καν. 36, Παράγ. 1 (α) και 2).

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού