ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
Ενδοτμηματική Επιτροπή Ανάπτυξης-Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας

Στοχοθεσία


Γενικός Σκοπός
Να συμβάλει κατά τρόπο συγκροτημένο, συστηματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο στη συνεχή ανάπτυξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων δημοτικής εκπαίδευσης.

Στόχοι
 • Να αναπτύξει και να προωθήσει σύγχρονες ιδέες και καλές πρακτικές στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης των σχολείων
 • Να εισηγηθεί συγκεκριμένους πρακτικούς τρόπους για αυτοαξιολόγηση του έργου που επειτελείται στις σχολικές μονάδες
 • Να εισηγηθεί συγκεκριμένους πρακτικούς τρόπους ανάπτυξης και υλοποίησης σχεδίων δράσης για βελτίωση των σχολείων
 • Να αναπτύξει και προωθήσει συγκεκριμένους πρακτικούς τρόπους βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης μέσα στα σχολεία
 • Να σχεδιάσει και υλοποιήσει εκ μέρους του Τμήματος εξειδικευμένες δράσεις για επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
 • Να ενισχύσει την προσπάθεια για συνεχή εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό των Αναλυτικών και Ωρολόγιων προγραμμάτων
 • Να συμβάλει στο σχεδιασμό, την εισαγωγή και την υποστήριξη συγκεκριμένων καινοτομιών στη σχολική μονάδα
 • Να αξιοποιήσει τα σύγχρονα θεωρητικά δεδομένα των Επιστημών της Αγωγής, της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και άλλων επιστημών και να τα μετατρέψει σε βέλτιστες καλές πρακτικές για αξιοποίηση μέσα στις σχολικές μονάδες.
 • Να συμβάλει δημιουργικά στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και βελτίωση των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης

Τομείς Δράσης
 • Ηγεσία – Όραμα
 • Οργάνωση – Διοίκηση Σχολείου
 • Οργάνωση – Διοίκηση Τάξης
 • Αυτοαξιολόγηση - Προγραμματισμός – Σχέδια Δράσης
 • Κλίμα – Κουλτούρα
 • Ποιότητα Διδασκαλίας – Μάθησης
 • Αλλαγές - Καινοτομίες
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη Προσωπικού
 • Νέα Αναλυτικά Προγράμματα
 • Νέα Ωρολόγια Προγράμματα
 • Σχολείο για όλα τα παιδιά

Μέσα
 • Παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού (καλές πρακτικές, χρήσιμες οδηγίες κ.λπ.) για διευθυντές και εκπαιδευτικούς.
 • Παραγωγή σχετικών εργαλείων για αξιοποίηση από τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς.
 • Δημιουργία ειδικού ιστοχώρου στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ για ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού με πρόνοια για συνεχή εμπλουτισμό και επικαιροποίησή του.
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.

Δραστηριότητες
Το πεδίο δράσης της Ενδοτμηματικής Επιτροπής Ανάπτυξης-Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Ανάπτυξη καλών πρακτικών διαχείρισης των ΝΑΠ και ΝΩΠ στη σχολική μονάδα.
 • Ανάπτυξη καλών πρακτικών για εφαρμογή των παιδαγωγικών αρχών που προωθούν τα ΝΑΠ.
 • Ανάπτυξη καλών πρακτικών για το μάθημα της Εμπέδωσης.
 • Ανάπτυξη καλών πρακτικών για επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των σχολείων.
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη δικτύων σχολείων.
 • Δημιουργία άτυπων δικτύων-ομάδων για συνεχή ροή, συγκέντρωση, επεξεργασία και προώθηση καλών ιδεών-πρακτικών.
 • Ετοιμασία βοηθητικού υλικού στήριξης για τους διευθυντές αναφορικά με μια σειρά άλλων επιμέρους θεμάτων: αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, ετοιμασία στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης, σχεδίων δράσης και βελτίωσης σχολικών μονάδων, οργάνωση συστήματος αρχειοθέτησης, εισηγήσεις για επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση προσωπικού, έκδοση βιβλίου-οδηγού για διευκόλυνση του έργου του διευθυντή, αξιοποίηση βοηθών διευθυντών, διασφάλιση ενιαίας προσέγγισης όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης προσωπικού, εισαγωγή και στήριξη καινοτομιών στη σχολική μονάδα, εφαρμογή αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας κ.ά.).
 • Διεξαγωγή συνεδρίων και σεμιναρίων σχετικών με τα θέματα που θα τίθενται ως προτεραιότητα κάθε φορά.
 • Ανάληψη της ευθύνης της οργάνωσης και του συντονισμού συγκεκριμένων στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων του Τμήματος που να αφορούν τα πιο πάνω ή και άλλα σχετικά θέματα.
 • Ετοιμασία εισηγήσεων για χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου σε θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.
 • Συμβολή στην καλύτερη οργάνωση των καινοτομιών που εισάγονται στο σύστημα, προώθηση και στήριξη της εφαρμογής τους, συμμετοχή στη διαμορφωτική και τελική αξιολόγησή τους.
 • Υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων και πρακτικών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού