Background Image
Previous Page  25 / 52 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 25 / 52 Next Page
Page Background

24

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ –

Φεβρουάριος

2015 –

Τόμος

1 –

Τεύχος

1

επετύγχαναν τις στοχεύσεις τους. Κατά το πέμπτο στάδιο, προχώρησαν στην εφαρμογή των σχεδίων, ενώ το

έκτο στάδιο περιέλαβε την παρακολούθηση της εφαρμογής.

Το τελευταίο στάδιο αφορούσε στην αναθεώρηση και στον αναστοχασμό γύρω από την πορεία δράσης. Το

ΚΕΕΑ σε τακτικές συναντήσεις με τα σχολεία συνείσφερε στην παρακολούθηση της προόδου και έθεσε τα

αποτελέσματα στη διάθεση των σχολείων για συζήτηση.

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα

Το εν λόγω πρόγραμμα, όπως ήδη αναφέρθηκε, στηρίχθηκε σε τρεις βασικές αρχές: υιοθέτησε το συμμετοχικό

μοντέλο, προσανατολίστηκε στη σχολική βελτίωση και εστίασε στη διδασκαλία ως περιοχή βελτίωσης.

Παράλληλα, στη βάση συστηματικής παρακολούθησης, ακολούθησε διαδικασίες έρευνας δράσης μέσα από

τη συλλογή δεδομένων σε διάφορα στάδια, τον αναστοχασμό, τη δράση και την επανάδραση.

Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή του προγράμματος, διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί

είδαν το εν λόγωπρόγραμμαμε θετική διάθεση. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμασύμφωναμε τους εμπλεκόμενους

παρείχε την ευκαιρία στα σχολεία να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τα στάδια της αυτοαξιολόγησης, και

να αντιληφθούν τα οφέλη, όπως αυτά απορρέουν από διαδικασίες ενδοσκόπησης και αναστοχασμού. Η

εθελοντική συμμετοχή και η ενεργός εμπλοκή του προσωπικού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα

στάδια φαίνεται να οδήγησε στην ανάληψη ευθύνης από μέρους τους τόσο για την εφαρμογή, όσο και για τα

αποτελέσματα του προγράμματος. Προφανώς, τα σχολεία επέλεξαν θεματικές και εμφάσεις σύμφωνα με τις

ανάγκες τους, ενώ ο μικρός αριθμός του προσωπικού στις τρεις σχολικές μονάδες βοήθησε στην ανάπτυξη

αλληλεπίδρασης. Τα σχέδια βελτίωσης ετοιμάστηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ενώ αναπτύχθηκε

προβληματισμός ως προς την αξία του προγράμματος, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του.

Τη σημασία της ανάπτυξης δέσμευσης από τους εκπαιδευτικούς ως προϋπόθεση για επιτυχία παρόμοιων

προγραμμάτων (αυτοαξιολόγησης) έχουν τονίσει πολλοί ερευνητές (π.χ. Bubb & Earley, 2008 · Meuret & Mor-

laix, 2003). Στην περίπτωση του προγράμματος αυτού, σημαντικός αναδείχθηκε και ο ρόλος της ηγεσίας

ως ‘απαραίτητου συστατικού’ σε αυτή τη διαδικασία, στοιχείο που καταδεικνύει και η μελέτη της σχετικής

βιβλιογραφίας (π.χ. Roby, 2011).

Ταυτόχρονα, το προσωπικό εντόπισε προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος στο

συγκεκριμένο συγκείμενο, όπως η έλλειψη χρόνου και εργαλείων. Οι εκπαιδευτικοί είδαν την εμπλοκή τους

στο πρόγραμμα ως ‘μια ακόμα εργασία’, επιπρόσθετη στα άλλα τους καθήκοντα, ενώ εντόπισαν την έλλειψη

πλαισίων αξιολόγησης που θα καθοδηγούσαν τις προσπάθειες σχολικής βελτίωσης. Τα προβλήματα αυτά

φαίνεται να σχετίζονται με τις δομές και την κουλτούρα στα κυπριακά σχολεία, στοιχεία που έχουν εντοπιστεί

και σε άλλες εργασίες.

Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων, σε μελλοντικές εφαρμογές παρόμοιων προγραμμάτων μπορούν να

γίνουν ανάλογες ρυθμίσεις. Πρωτίστως, ο ρόλος του κριτικού φίλου φαίνεται να είναι ουσιαστικός. Στο

συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο κριτικός φίλος (το ΚΕΕΑ) είχε ενεργό εμπλοκή σε μια σειρά από δράσεις όπως η

συλλογή και ανάλυση δεδομένων, και η παροχή ανατροφοδότησης προς τα σχολεία ως προς τα αποτελέσματά

τους, έτσι ώστε να σχεδιαστούν δράσεις. Παρόλα αυτά, το ΚΕΕΑ δεν καθόρισε τον τρόπο χρήσης αυτής

ανατροφοδότησης αλλά ούτε και τις δράσεις που ακολούθησαν. Κατά συνέπεια, το ΚΕΕΑ δεν λειτούργησε

ως αξιολογητής των σχολείων και απόφυγε να παραθέσει στα σχολεία πιθανές ‘αδυναμίες’, κάτι που θα

μπορούσε να προκαλέσει σχετική αμυντική στάση εκ μέρους τους. Σε μελλοντικά προγράμματα, το ΚΕΕΑ, ή

και άλλοι οργανισμοί, ή/και άτομα, που έχουν την επιστημονική δυνατότητα για να αναλάβουν παρόμοιο έργο,

θα πρέπει να στηρίζουν και να ενισχύουν παρόμοιες προσπάθειες ενδοσκόπησης διακριτικά, ενθαρρύνοντας

μεν τον προβληματισμό σε θέματα που απασχολούν τα σχολεία, αλλά αποφεύγοντας παρεμβάσεις στη

διαδικασία.

Η ανάπτυξη έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων, αλλά και η οριοθέτηση οδηγιών και κατευθυντήριων

γραμμών, αποτελεί μια ακόμη περιοχή, η οποία θα πρέπει να απασχολήσει όσους δραστηριοποιούνται στο

χώρο της σχολικής αυτοαξιολόγησης σε συνάρτηση με τις προκλήσεις που έχουν αναπτυχθεί πιο πάνω. Στο

παρόν στάδιο, ως γνωστό, στην Κύπρο δεν υπάρχουν εθνικά επίπεδα αποτελέσματα εθνικών εξετάσεων, ή και

δημόσια πρόσβαση σε εκθέσεις επιθεώρησης/αξιολόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών. Κατά τον ίδιο τρόπο,

δεν υπάρχουν εξωτερικά κίνητρα τα οποία να συνδέονται με την επίδοση των εκπαιδευτικών. Συχνά για να

εντοπίσουν περιοχές ανάπτυξης και βελτίωσης αλλά και για να επιλύσουν διάφορα προβλήματα, τα σχολεία