ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Γενικές Πληροφορίες


Σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικούς) (Αρ.2) Κανονισμούς του 2020 οι βασικές αλλαγές που προνοούνται για το θεσμό των τετραμήνων από τη Σχολική χρονιά 2020-21, είναι οι παρακάτω:

 • Κατά τη διάρκεια της περιόδου που διενεργούνται οι ενιαίες γραπτές αξιολογήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα δεν διεξάγονται μαθήματα.
 • Οι ενιαίες γραπτές αξιολογήσεις για το Α΄ Τετράμηνο διεξάγονται μετά από την παρέλευση 5 ημερών από το τέλος των διακοπών των Χριστουγέννων.
 • Ως μέρος της προφορικής αξιολόγησης βαρύτητας 60% για τα μεν εξεταζόμενα μαθήματα προβλέπονται γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη ενώ για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα προβλέπεται μια μικρή γραπτή προειδοποιημένη άσκηση στην τάξη.
 • Ως μέρος της γραπτής αξιολόγησης βαρύτητας 40%, για τα εξεταζόμενα μαθήματα προβλέπεται ενιαία αξιολόγηση διάρκειας 90΄στο τέλος κάθε Τετραμήνου (135΄για τα Νέα Ελληνικά και τα μαθήματα Γλωσσών) ενώ για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα προβλέπεται μία γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας 45΄κατά τη διάρκεια των Τετραμήνων.

Πότε και για ποιους

Σχολική χρονιά 2020 - 2021
Οι μαθητές/μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου και ΤΕΣΕΚ από τη σχολική χρονιά 2020-2021 συμμετέχουν σε προαγωγικές εξετάσεις τετραμήνων.

Σχολική χρονιά 2021 - 2022
Εισαγωγή των απολυτήριων εξετάσεων τετραμήνων για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης Λυκείου και ΤΕΣΕΚ.

Σχολική χρονιά 2022 - 2023
Εισαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων τετραμήνων στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

Πλεονεκτήματα της αξιολόγησης Τετραμήνων

Για τον/την μαθητή/μαθήτρια:

Δίνεται έμφαση στις πολλαπλές μορφές αξιολόγησης (συντρέχουσα αξιολόγηση) και στις προειδοποιημένες ασκήσεις ελέγχου για διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και για ανατροφοδότηση της μάθησης.

Συνεχής ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της ΅άθησης: Εντοπίζονται έγκαιρα οι αδυναμίες των μαθητών/μαθητριών και δίνεται η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να αναλα΅βάνουν στοχευ΅ένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.

Η αξιολόγηση των διδακτέων στα εξεταζόμενα μαθήματα δεν συσσωρεύεται στο τέλος του χρόνου, αλλά μοιράζεται σε δύο τετράμηνα. Επιπλέον, δίνεται δεύτερη ευκαιρία βελτίωσης της βαθμολογίας τετραμήνου στα ΅η εξεταζόμενα μαθήματα.

Αξιοποιείται η διαγνωστική και συντρέχουσα αξιολόγηση: Δίνεται έμφαση στη διάγνωση των αναγκών και στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών. Ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια συγκρίνεται ΅ε τον εαυτό του/της και αποτιμάται η πρόοδος από τετράμηνο σε τετράμηνο.

Πολλαπλές μορφές συντρέχουσας αξιολόγησης
 • Οι πολλαπλές μορφές συντρέχουσας αξιολόγησης κατέχουν το 60% της συνολικής βαθμολογίας του τετρα΅ήνου.
 • Αυξάνεται το κίνητρο και η δραστηριοποίηση των μαθητών/μαθητριών μέσα στην τάξη.
 • Ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια αξιολογείται στη βάση των δικών του/της ικανοτήτων.
 • Παρέχεται καθημερινή ανατροφοδότηση και ενίσχυση της επίδοσης του/της μαθητή/μαθήτριας.

Ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια γνωρίζει από την αρχή του τετρα΅ήνου το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα/αξιολογητέα και τον τρόπο που αξιολογείται. (Πλαίσια μαθήματος).

Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός: Αναλαμβάνει στοχευ΅ένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσ΅άτων και της ποιότητας της διδασκαλίας του, ΅ε βάση τον αναστοχασ΅ό της διδακτικής πράξης, τη συντρέχουσα αξιολόγηση, καθώς και τα αποτελέσματα του πρώτου τετρα΅ήνου.


Καταξίωση του Σχολικού χρόνου
 • Καταξιώνεται ο σχολικός χρόνος στη συνείδηση των μαθητών/μαθητριών.
 • Μειώνεται το άγχος της μιας τελικής εξέτασης, στην οποία συσσωρεύεται η ύλη όλης της σχολικής χρονιάς.
 • Αυξάνεται ο προσωπικός ελεύθερος χρόνος των μαθητών/μαθητριών.
 • Το σχολείο μετατρέπεται σε κοινότητα μάθησης και δημιουργίας.


Προφορική Αξιολόγηση - Συντρέχουσα (60% της βαθμολογίας)

Μορφές αξιολόγησης

 1. Συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος.

 2. Κατ’ οίκον εργασία: είναι θετικά συνδεδεμένη ΅ε τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών. Αφορά ποιοτικές δραστηριότητες που δεν πρέπει να υπερφορτώνουν το πρόγραμμα και την προσπάθεια του/της μαθητή/μαθήτριας εκτός τάξης.

 3. Γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη (για τα εξεταζόμενα μαθήματα) ή μικρή γραπτή προειδοποιημένη άσκηση στην τάξη (για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα).

 4. Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης (project) που προετοιμάζεται κατόπιν ανάθεσης και με την καθοδήγηση του/της διδάσκοντος/ουσας καθηγητή/τριας.

 5. Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με συγκεκριμένο μάθημα ή/και με ευρύτερη κοινωνική/εθελοντική/πολιτιστική προσφορά.

 • Υποχρεωτικά και επιπρόσθετα από τις προηγούμενες επιλογές αξιολογείται η παραγωγή Γραπτού Λόγου (Εκθέσεις).

 • Σε όλες τις μορφές αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή/μαθήτριας, καθώς και οι ιδιαιτερότητες κάθε γνωστικού αντικειμένου.Γραπτή Αξιολόγηση (40% της βαθμολογίας)

Εξεταζόμενα μαθήματα

 1. Ενιαία Γραπτή Αξιολόγηση στο τέλος των Τετραμήνων, διάρκειας 90 λεπτών με δυνατότητα παράτασης για μαθητές/μαθήτριες, οι οποίοι/ες τυγχάνουν διευκολύνσεων. Εξαιρείται το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα μαθήματα Γλωσσών, στα οποία η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 135 λεπτά.

 2. Ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια γνωρίζει από την αρχή του τετραμήνου την διδακτέα ύλη με τους αντίστοιχους Δείκτες Επιτυχίας/προσδοκώμενα αποτελέσματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

 3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που διενεργούνται οι ενιαίες γραπτές αξιολογήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα δεν διεξάγονται μαθήματα.

Μη εξεταζό΅ενα ΅αθή΅ατα

Σημειώνεται ότι στο κάθε ΅η εξεταζόμενο μάθη΅α θα γίνεται ΅όνο μία γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας σαρανταπέντε (45΄) λεπτών σε κάθε τετράμηνο. Ο βαθμός του διαγωνίσματος θα αποτελεί το 40% του βαθμού κάθε τετραμήνου και το υπόλοιπο 60% θα στηρίζεται στις μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης - συντρέχουσας αξιολόγησης του/της μαθητή/μαθήτριας.

 • Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής, της Τέχνης, του Θεάτρου και άλλων μαθημάτων ειδικού χαρακτήρα, δύναται να γίνονται ειδικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας