ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Γενικές Πληροφορίες

Αξιολόγηση στο πλαίσιο των Τετραμήνων

Πότε και για ποιους

Σχολική χρονιά 2019 - 2020
Οι μαθητές/μαθήτριες της Α΄ τάξης Λυκείου και Τεχνικών Σχολών από τη σχολική χρονιά 2019-2020 συμμετέχουν σε προαγωγικές εξετάσεις τετρα΅ήνων.

Σχολική χρονιά 2020 - 2021
Οι μαθητές/μαθήτριες της Β΄ τάξης Λυκείου και Τεχνικών Σχολών από τη σχολική χρονιά 2020-2021 συμμετέχουν σε προαγωγικές εξετάσεις τετραμήνων.

Σχολική χρονιά 2021 - 2022
Εισαγωγή των απολυτήριων εξετάσεων τετραμήνων για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.

Εισαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων τετραμήνων στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.


Οφέλη Μαθητή/Μαθήτριας

Δίνεται έμφαση στις πολλαπλές μορφές αξιολόγησης (συντρέχουσα αξιολόγηση) και στις προειδοποιημένες ασκήσεις ελέγχου για διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και για ανατροφοδότηση της μάθησης.

Συνεχής ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της ΅άθησης: Εντοπίζονται έγκαιρα οι αδυναμίες των μαθητών/μαθητριών και δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναλα΅βάνουν στοχευ΅ένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.

Η αξιολόγηση των διδακτέων δεν συσσωρεύεται στο τέλος του χρόνου, αλλά μοιράζεται σε δύο τετράμηνα. Επιπλέον, δίνεται δεύτερη ευκαιρία βελτίωσης αποτελεσμάτων στα ΅η εξεταζόμενα μαθήματα.

Αξιοποιείται η διαγνωστική και συντρέχουσα αξιολόγηση: Δίνεται έμφαση στη διάγνωση των αναγκών και στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών. Ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια συγκρίνεται ΅ε τον εαυτό του/της και αποτιμάται η πρόοδος από τετράμηνο σε τετράμηνο.

Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός: Αναλαμβάνει στοχευ΅ένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσ΅άτων και της ποιότητας της διδασκαλίας του, ΅ε βάση τον αναστοχασ΅ό της διδακτικής πράξης, τη συντρέχουσα αξιολόγηση, καθώς και τα αποτελέσματα του πρώτου τετρα΅ήνου.


Προφορική Αξιολόγηση - Συντρέχουσα (60% της βαθμολογίας)

Μορφές αξιολόγησης
 1. Συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος

 2. Κατ’ οίκον εργασία: είναι θετικά συνδεδεμένη ΅ε τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών. Αφορά σε ποιοτικές δραστηριότητες που δεν πρέπει να υπερφορτώνουν το πρόγραμμα και στην προσπάθεια του/της μαθητή/μαθήτριας εκτός τάξης

 3. Εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (ερευνητική ή δημιουργική εργασία)

 4. Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με  συγκεκριμένο μάθημα ή/και με ευρύτερη κοινωνική/εθελοντική/πολιτιστική προσφορά

 • Υποχρεωτικά και επιπρόσθετα από τις προηγούμενες επιλογές αξιολογείται η παραγωγή Γραπτού Λόγου (Εκθέσεις)
 • Σε όλες τις μορφές αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή/μαθήτριας, καθώς και οι ιδιαιτερότητες κάθε γνωστικού αντικειμένου
 • Σε όλες τις μορφές αξιολόγησης γίνεται διαφοροποίηση ανάλογα ΅ε τις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ταλέντα κάθε μαθητή/μαθήτριαςΓραπτή Αξιολόγηση (40% της βαθμολογίας)

Εξεταζόμενα μαθήματα

 1. Δοκίμιο Εξέτασης Τετραμήνων τύπου κοινού διαγωνίσματος, διάρκειας 90 λεπτών με δυνατότητα παράτασης για μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες τυγχάνουν διευκολύνσεων. Εξαιρείται το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα μαθήματα Γλωσσών, στα οποία η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 135 λεπτά. Κατέχει το 30% της γραπτής αξιολόγησης.

 2. Μια γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μέχρι σαράντα πέντε (45) λεπτά, με υποχρέωση παροχής των απαιτούμενων διευκολύνσεων για μαθητές/τριες που δικαιούνται. Κατέχει το 10% της γραπτής αξιολόγησης.

 3. Ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια γνωρίζει από την αρχή του τετραμήνου την εξεταστέα ύλη με τους αντίστοιχους Δείκτες Επιτυχίας/προσδοκώμενα αποτελέσματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Μη εξεταζό΅ενα ΅αθή΅ατα

Σημειώνεται ότι στο κάθε ΅η εξεταζόμενο μάθη΅α θα γίνεται ΅όνο ένα προειδοποιημένο διαγώνισμα ανά τετράμηνο. Ο βαθμός του διαγωνίσματος θα αποτελεί το 40% του βαθμού κάθε τετραμήνου και το υπόλοιπο 60% θα στηρίζεται στις μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης - συντρέχουσας αξιολόγησης του/της μαθητή/μαθήτριας.


Πλεονεκτήματα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
 • Τερματίζεται το εξετασιοκεντρικό σύστημα όπου η επίδοση του/της μαθητή/μαθήτριας καθορίζεται από μια γραπτή τελική εξέταση και πολλά διαγωνίσματα
 • Δεν συσσωρεύεται η εξεταστέα ύλη στο τέλος του σχολικού έτους, αλλά μοιράζεται σε δύο τετράμηνα
 • Στο τέλος του τετρα΅ήνου γίνεται συνολική αξιολόγηση και ανατροφοδοτείται ο/η μαθητής/μαθήτρια, ο/η εκπαιδευτικός και το σύστημα για βελτίωση και ενίσχυση
 • Υπάρχει έγκαιρη διάγνωση των αδυναμιών, ώστε ΅ε κατάλληλες παρεκβάσεις να υπάρχει βελτίωση και πρόοδος των μαθητών/μαθητριών
 • Ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια γνωρίζει από την αρχή του τετρα΅ήνου το διάγραμμα του κάθε μαθήματος, το περιεχόμενο του μαθήματος, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα/αξιολογητέα και τον τρόπο που αξιολογείται
 • Γίνεται διαφοροποίηση ανάλογα ΅ε τις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ταλέντα κάθε μαθητή/μαθήτριας


ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Eξεταζό΅ενα ΅αθή΅ατα

 • Το Δοκίμιο Εξέτασης Τετραμήνων έχει τη μορφή κοινού διαγωνίσματος, διάρκειας 90 λεπτών με δυνατότητα παράτασης για μαθητές/μαθήτριες που τυγχάνουν διευκολύνσεων και κατέχει το 30% της γραπτής αξιολόγησης
  • Στο μάθημα των Νέων Ελληνικών και στα μαθήματα Γλωσσών, η διάρκεια της εξέτασης είναι 135 λεπτά με δυνατότητα παράτασης για μαθητές/μαθήτριες που τυγχάνουν διευκολύνσεων
 • Μια γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μέχρι σαράντα πέντε (45) λεπτά, με υποχρέωση παροχής των απαιτούμενων διευκολύνσεων για μαθητές/τριες που δικαιούνται και κατέχει το 10% της γραπτής αξιολόγησης
 • Κανένα άλλο διαγώνισμα σαράντα πέντε λεπτών (45') στα εξεταζόμενα μαθήματα

Μη εξεταζό΅ενα ΅αθή΅ατα

 • Μόνο ένα προειδοποιημένο διαγώνισμα στα μη εξεταζόμενα μαθήματα και κατέχει το 40% της συνολικής βαθμολογίας
 • Οι μαθητές/μαθήτριες έχουν δεύτερη ευκαιρία βελτίωσης των αποτελεσμάτων στα ΅η εξεταζόμενα μαθήματα


 1. Μειώνονται τα διαγωνίσματα του τετρα΅ήνου
 2. Όλες οι ασκήσεις και τα διαγωνίσματα είναι προειδοποιημένα
 3. Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής, της Τέχνης, του Θεάτρου και άλλων μαθημάτων ειδικού χαρακτήρα, δύναται να γίνονται ειδικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο


ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • Πολλαπλές μορφές συντρέχουσας αξιολόγησης
 • Οι πολλαπλές μορφές συντρέχουσας αξιολόγησης κατέχουν το 60% της συνολικής βαθμολογίας του τετρα΅ήνου
 • Αυξάνεται το κίνητρο και η δραστηριοποίηση των μαθητών/μαθητριών μέσα στην τάξη
 • Ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια αξιολογείται στη βάση των δικών του/της ικανοτήτων
 • Ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια, κατά τη διάρκεια των μαθη΅άτων και της συντρέχουσας αξιολόγησης, συγκρίνεται ΅ε τον εαυτό του/της και όχι ΅ε άλλους
 • Παρέχεται καθημερινή ανατροφοδότηση και ενίσχυση της επίδοσης του/της μαθητή/μαθήτριας


ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 • Καταξιώνεται ο σχολικός χρόνος στη συνείδηση των μαθητών/μαθητριών
 • Μειώνεται το άγχος της μιας τελικής εξέτασης, στην οποία συσσωρεύεται η ύλη όλης της σχολικής χρονιάς
 • Αυξάνεται ο προσωπικός ελεύθερος χρόνος των μαθητών/μαθητριών
 • Το σχολείο μετατρέπεται σε κοινότητα μάθησης και δημιουργίας
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας