ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Σκοπός των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, αφενός με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους, αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. Η Αγωγή Υγείας αποτελεί την ενδεδειγμένη προληπτική προσέγγιση στον χώρο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην αντικοινωνική συμπεριφορά, στην παραβατικότητα, στο κάπνισμα, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, στην παχυσαρκία, στην οδική ασφάλεια και στον ρατσισμό.

Η Αγωγή Υγείας αποτελεί ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στο ωρολόγιο Πρόγραμμα των σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Στο μάθημα της Αγωγής Υγείας οι μαθητές δεν έχουν απλά την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σωματικές συνέπειες ορισμένων συμπεριφορών, αλλά κυρίως να κρίνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, να εξασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, διαχείρισης των συγκρούσεων και αντιμετώπισης της πίεσης των φίλων, να αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα, να διαχειρίζονται θέματα όπως ασφάλεια, αγωγή του καταναλωτή, δικαιώματα και υποχρεώσεις, χρήση και κατάχρηση ουσιών εξάρτησης, σεξουαλική αγωγή κ.ά.

Το ΥΠΠ στηρίζει τις σχολικές μονάδες στην ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης αγωγής υγείας και πρόληψης της παραβατικότητας. Το σχέδιο δράσης πρέπει να είναι αποδεκτό από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου, ενώ παράλληλα να αξιοποιεί ευκαιρίες συνεργασίας με τους γονείς, την κοινότητα και άλλους φορείς. Στα πλαίσια εφαρμογής αυτής της στρατηγικής του ΥΠΠ, έχει ζητηθεί με εγκύκλιο όπως όλες οι σχολικές μονάδες αναπτύξουν και εφαρμόσουν σχέδιο δράσης αγωγής υγείας και πρόληψης της παραβατικότητας.

Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα:
 • Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Οι σχετικές επιμορφώσεις ανακοινώνονται με εγκυκλίους στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ.
 • Στήριξη στην εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων στις σχολικές μονάδες.
 • Επιχορηγήσεις Δράσεων των σχολικών μονάδων:
  Μεγάλος αριθμός προγραμμάτων, δράσεων και παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας έχει υλοποιηθεί κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, μετά από επιχορήγηση που εξασφάλισαν από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας. Οι δράσεις που επιχορηγούνται στοχεύουν στην ενίσχυση των παραγόντων που εξυπηρετούν τους στόχους της Αγωγής Υγείας: Ανάπτυξη και ενδυνάμωση εαυτού, ανάπτυξη ασφαλούς και υγιούς ζωής, δημιουργία και βελτίωση κοινωνικού εαυτού, δημιουργία ενεργού πολίτη, καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αποτελεσματική διαχείριση συναισθημάτων και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, προαγωγή της αυτοεκτίμησης, βελτίωση του ψυχοκοινωνικού κλίματος του σχολείου, στήριξη της οικογενειακής επάρκειας.

  Το αίτημα για επιχορήγηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας με βάση συγκεκριμένους δείκτες και αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το αίτημα για επιχορήγηση γίνεται στη Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΣΕΑΥΠ).

  Οι δράσεις που επιχορηγούνται αφορούν μεταξύ άλλων: βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας (δράσεις για δημιουργική και συμμετοχική διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρων στα σχολεία), δημιουργικά απογεύματα προς μαθητές και μαθήτριες (π.χ. εργαστήρια μουσικής, θεάτρου, τέχνης, καλλιτεχνικών κατασκευών), καλοκαιρινές δραστηριότητες σε μη προνομιούχες περιοχές, δράσεις και προγράμματα για ενδυνάμωση χαρακτήρα, αντιμετώπιση καταστάσεων παραβατικής συμπεριφοράς, ανάπτυξη και εξέλιξη εαυτού, δημιουργία και βελτίωση κοινωνικού εαυτού, προαγωγή συμπεριφορών ολόπλευρης ανάπτυξης και δράσεις για ανάδειξη πρακτικών που προάγουν την ασφάλεια και την υγεία με την παράλληλη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (π.χ. ενεργός καταναλωτής, συζητήσεις εφήβων), και την εφαρμογή πρακτικών εμπειριών ποιοτικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου (π.χ. εκδρομές γνωριμίας και επαφής με τη φύση και με κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα, επισκέψεις, δημιουργικά διαλείμματα, αντικαπνιστικά προγράμματα και κριτική αντιμετώπιση της χρήσης και κατάχρησης ουσιών κ.τ.λ.). Σημειώνεται ότι η πρακτική αυτή παρουσιάστηκε σε έκδοση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (World Health Organisation 2013) "Improving the lives of children and young people: case studies from Europe", Volume 3, School (pp.9-17).

  Παράλληλα, προωθείται επιχορήγηση δράσεων, εκτός σχολικού χρόνου, που αφορούν στη στήριξη μαθητών και μαθητριών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η δράση αυτή στοχεύει να συμβάλλει στην ουσιαστική στήριξη (μαθησιακή, συναισθηματική, ενδυνάμωση εαυτού και κοινωνικού εαυτού, ανάδειξη και καλλιέργεια ταλέντου, ανάπτυξη ασφαλούς ζωής κλπ), των μαθητών και μαθητριών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η δράση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο διεκπεραίωσης της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ.
 • Υποστήριξη των σχολείων στην ολιστική αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών παραβατικότητας. Το σχετικό αίτημα γίνεται στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης. Τα έντυπα και σχετικές πληροφορίες δίνονται στην εγκύκλιο αρ.2923 για τη Δημοτική Εκπαίδευση, αρ.5487 για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και αρ.1298 για τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Παράλληλα λειτουργεί το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, το οποίο συλλέγει, καταγράφει, κωδικοποιεί και αναλύει στοιχεία που αφορούν στην έκταση και τις μορφές βίας στο σχολείο.
 • Εφαρμογή Προγραμμάτων Aγωγής Yγείας
  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Σ.Π.Υ.), στοχεύει στην ανάπτυξη υγιεινού τρόπου ζωής για όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας.
  • Ευ Ζην: Το πρόγραμμα είναι καρπός διακρατικής συμφωνίας της Ελλάδας με την Κύπρο. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, κάθε κυπριακό σχολείο που συμμετέχει συνεργάζεται για δύο χρόνια με ένα ελλαδικό και διερευνούν ένα θέμα σχετικό με την υγεία (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, διατροφή κ.λπ.)
  • Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης - ΔΡΑ.Σ.Ε. (ΖΕΠ): Πρόκειται για Πρόγραμμα επιλεκτικής ή επικεντρωμένης πρόληψης το οποίο συνίσταται στην ενίσχυση δικτύων σχολείων. Στις Ζ.Ε.Π. αναπτύσσονται πολλές καινοτόμες δράσεις προληπτικού χαρακτήρα, όπως λειτουργία αίθουσας δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, λειτουργία μαθητικών λεσχών (χορού, θεάτρου, δημοσιογραφίας, μουσικής, ζωγραφικής, ραδιοερασιτεχνισμού, ποδοσφαίρου) και πρόγραμμα εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και δραστηριοτήτων αγωγής υγείας.
  • Κυκλοφοριακή Αγωγή: Το πρόγραμμα "Κυκλοφοριακή Αγωγή" προωθεί την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εξάσκηση των παιδιών με τη χρήση σχολικών βοηθημάτων, εποπτικού υλικού και πρακτική εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επιδιώκεται η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων και η καλλιέργεια οδικής συνείδησης και επιθυμητής συμπεριφοράς.
  • Μέντωρ: Οι Μονάδες Εκπαίδευσης Ζωής "Μέντωρ" είναι κινητές αίθουσες διδασκαλίας όπου προσφέρονται προγράμματα εκπαίδευσης από την Α΄ μέχρι την Στ’ Δημοτικού με στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
  • Σεμινάρια Αντιναρκωτικής Αγωγής: Είναι ετήσια τριήμερα σεμινάρια με επιλεγμένους μαθητές της Β’ Γυμνασίου με στόχο να αποτελέσουν πυρήνες αντίστασης μέσα στα σχολεία τους ενάντια στις εξαρτησιογόνους ουσίες.
  • Σχολείο Χωρίς Καπνό: Με σχετική εγκύκλιο αρ. 2110 για τη Δημοτική Εκπαίδευση και αρ. 4316 για τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση καλούνται τα σχολεία όλων των βαθμίδων να εφαρμόσουν αντικαπνιστικές δράσεις για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς ή/και τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Στην εγκύκλιο επισυνάπτονται κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη αντικαπνιστικής πολιτικής στο σχολείο και ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο σχολείου και τάξης. Παρέχονται ακόμη πληροφορίες για τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία και στατιστικά δεδομένα για τους νεαρούς καπνιστές στην Κύπρο. Τέλος, δίνονται στοιχεία για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που μπορούν να στηρίξουν αντικαπνιστικές δράσεις στα σχολεία.
 • Πρόσβαση σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό: Στο ΥΠΠ λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία αγωγής υγείας για εκπαιδευτικούς (αίθουσα 137Γ).
 • Διάδοση Καλών Πρακτικών Αγωγής Υγείας: Διοργανώνονται συναντήσεις και συνέδρια μεταξύ των σχολείων με στόχο την ανταλλαγή υλικού. Επίσης διοργανώνονται διαγωνισμοί για προληπτικές ενέργειες που αναπτύσσουν οι σχολικές μονάδες που αφορούν στο κάπνισμα, στην ασφάλεια και στην παραβατικότητα.
 • Εφαρμογή Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγού Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών: Tο ΥΠΠ, ακολουθώντας εισήγηση της Αρχής κατά των Διακρίσεων στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, προχώρησε στη δημιουργία της αντιρατσιστικής πολιτικής «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών» τον Ιούνιο 2014. Η ανάπτυξη και εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής ανταποκρίνεται και στην οδηγία Νο 10 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) και συμβαδίζει επίσης με διάφορες διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις που έχει επικυρώσει η Κύπρος, όπως τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2010)5 από την Επιτροπή Υπουργών προς τα κράτη-μέλη, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των Γυναικών, και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.
 • Συμμετοχή στην πιλοτική δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης: Τον Μάιο 2014 το ΥΠΠ υπέβαλε πρόταση υπό τον συντονισμό του ΗΒ και εξασφάλισε χορηγία από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για συμμετοχή στο Pilot Project of the Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. Η Κύπρος, από τον Ιούνιο 2014, συμμετείχε ως χώρα-εταίρος στο έργο «Teaching controversial issues – developing effective training for teachers and school leaders». Σκοπός του έργου ήταν η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η διδασκαλία συγκρουσιακών θεμάτων μπορεί να υποστηρίξει την εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λειτουργοί του ΥΠΠ συμμετείχαν σε πανευρωπαϊκά συνέδρια στα οποία παρουσίασαν τα αποτελέσματα και την εμπειρία τους από τη συμμετοχή της Κύπρου στο έργο. Η Κύπρος εξασφάλισε τη συμμετοχή της και στην πιλοτική δράση για τη χρονιά 2015, με την πρόταση «Managing Controversy: A Whole-School Training Tool», η οποία υποβλήθηκε και πάλι υπό τον συντονισμό του Ηνωμένου Βασιλείου και με εταίρους την Κύπρο, την Αυστρία, το Μαυροβούνιο και την Ιρλανδία. Το ΠΙ, σε συνεργασία με το ΥΠΠ, εξασφάλισε χορηγία για τον σκοπό αυτό. Σκοπός του έργου για το 2015 είναι η ανάπτυξη ενός επιμορφωτικού εργαλείου για τη διαχείριση αμφιλεγόμενων θεμάτων σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Το εργαλείο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά, έχει σκοπό να προσφέρει πρακτική υποστήριξη σε διευθυντές/τριες σχολείων για την ενεργό προαγωγή και διαχείριση αμφιλεγόμενων θεμάτων μέσα και πέρα από τον σχολικό χώρο. Αναμένεται ότι το εργαλείο θα είναι επίσης χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς, επιθεωρητές/τριες, εκπαιδευτές/τριες εκπαιδευτικών και λειτουργούς εκπαιδευτικών αρχών.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού