ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΘΕΕ) 2020-2021


Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Περί τίνος πρόκειται;

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διά βίου μάθηση. Έχει καθοριστική σημασία για την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή, την προσωπική εξέλιξη, βελτίωση και αυτοπραγμάτωση καθώς και την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα των ενηλίκων στην Ευρώπη. Η πρόκληση είναι να παρέχονται ευκαιρίες μάθησης σε όλους και ιδιαίτερα στις πιο μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού που τις χρειάζονται περισσότερο.

Γιατί χρειάζεται;

Σήμερα τα άτομα δεν μπορούν πλέον να βασίζονται, μέχρι το τέλος της ζωής τους, μόνο στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στη βασική τους εκπαίδευση. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν δημιουργηθεί από τις ταχύτατες αλλαγές στον οικονομικό/τεχνολογικό καθώς και στον κοινωνικό/πολιτισμικό τομέα. Παράλληλα, η Εκπαίδευση Ενηλίκων μπορεί να συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ως αποτέλεσμα διεθνών οικονομικών και υγειονομικών κρίσεων. Μπορεί, επίσης, να καλύψει τις ανάγκες για νέες δεξιότητες και να ενισχύσει την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας με την απόκτηση ή την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει, επίσης, καθοριστική σημασία για την κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη.

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της διά βίου μάθησης και σηματοδοτεί το οργανωμένο μέρος αυτού του συνεχούς που αφορά στους ενήλικες. Λόγω της σημαντικής συμβολής της στην κατανόηση των κοινωνικών, πολιτισμικών, τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να βοηθήσει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν συστήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία, υψηλή ποιότητα, άριστη διδασκαλία και στα οποία θα συμμετέχουν ενεργά δημόσιοι φορείς, τοπικές αρχές, εργοδότες, κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Συμμετοχή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι χώρες της ΕΕ έθεσαν ως στόχο για το 2020 τη συμμετοχή του 15% των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το 2018, η συμμετοχή των Κρατών Μελών της ΕΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ανήλθε στο 11.1% με αποτέλεσμα ο στόχος του Στρατηγικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» για άνοδο στο 15% μέχρι το 2020 να μην έχει επιτευχθεί. Για την προώθηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής των ενηλίκων στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ άλλων, έχει συστήσει Ομάδες Εργασίας, Ομάδες Εμπειρογνωμόνων καθώς και άλλα δίκτυα που ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα του τομέα.
Περισσότερες πληροφορίες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και τις Ομάδες Εργασίας υπάρχουν στις ιστοσελίδες.

Θέμα Αρχείο
Working Groups


Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων καλύπτει ένα φάσμα δραστηριοτήτων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης, γενικού και επαγγελματικού χαρακτήρα, τις οποίες παρακολουθούν οι ενήλικες μετά την αρχική εκπαίδευση και κατάρτισή τους. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προχωρήσει σε μια σειρά από Ψηφίσματα και Συστάσεις με στόχο την προώθηση και ενίσχυση του τομέα. Μερικά από αυτά αναφέρονται πιο κάτω:

  • Το Ψήφισμα του Συμβουλίου του 2011 σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων.
  • Τη Σύσταση σχετικά με τις «Διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων: Νέες ευκαιρίες για ενηλίκους» (2016) με σκοπό να βοηθήσει τους ενήλικες να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο δεξιοτήτων γραμματισμού, αριθμητισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Την Ομάδα Εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, η οποία αποτελείται από εθνικούς εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους Ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων καθώς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών.
  • Το δίκτυο των Εθνικών Συντονιστών οι οποίοι προωθούν την εκπαίδευση ενηλίκων στις χώρες τους, παρέχουν συμβουλές και στήριξη και συγκεντρώνουν και διαδίδουν βέλτιστες πρακτικές.
  • Την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) για την ανταλλαγή, προβολή και προώθηση βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και για την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ ομοτίμων.

Όλες οι πολιτικές της ΕΕ για την Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι συγκεντρωμένες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο ‘EU policy in the field of adult learning’ καθώς και στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη EPALE.Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας