ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΘΕΕ) 2017-2019


Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Περί τίνος πρόκειται;

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διά βίου μάθηση. Έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την προσωπική εξέλιξη των ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Η πρόκληση είναι να παρέχονται ευκαιρίες μάθησης σε όλους και ιδιαίτερα στις πιο μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού που τις χρειάζονται περισσότερο.

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων περιλαμβάνει την τυπική, τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση για τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων προσόντων, την αναβάθμιση δεξιοτήτων ή την απόκτηση νέων με στόχο την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη ή την προσωπική ανάπτυξη.


Γιατί χρειάζεται;

Σήμερα τα άτομα δεν μπορούν πλέον να βασίζονται, μέχρι το τέλος της ζωής τους, μόνο στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν στη βασική τους εκπαίδευση. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που  έχουν δημιουργηθεί από τις ταχύτες αλλαγές στον οικονομικό/τεχνολογικό καθώς και στο κοινωνικό/πολιτισμικό τομέα. Παράλληλα, η Εκπαίδευση Ενηλίκων μπορεί να βοηθήσει ώστε η Ευρώπη να αντεπεξέλθει στην οικονομική κρίση, να καλύψει τις ανάγκες για νέες δεξιότητες και να ενισχύσει την ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει επίσης καθοριστική σημασία για την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία.

Η ζήτηση για Εκπαίδευση Ενηλίκων αυξάνεται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να βοηθήσει όλες τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν συστήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία, υψηλή ποιότητα, άριστη διδασκαλία, και στα οποία θα συμμετέχουν ενεργά δημόσιοι φορείς, τοπικές αρχές, εργοδότες, κοινωνικοί εταίροι και πολιτιστικές οργανώσεις.

Συμμετοχή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι χώρες της ΕΕ έθεσαν ως στόχο για το 2020 τη συμμετοχή του 15% των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το 2016, η μέση συμμετοχή των Κρατών Μελών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ήταν 10.8% οπότε ο στόχος του Στρατηγικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» για άνοδο στο 15% μέχρι το 2020 στην Ευρώπη καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση. Για την προώθηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής των ενηλίκων στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ άλλων, έχει συστήσει ομάδες εργασίας και δίκτυα που ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη και τις Ομάδες Εργασίας υπάρχουν στις ιστοσελίδες http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_el.htm και http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups_en αντίστοιχα.


Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού