ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΕΘΕΕ) 2014-2015

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Περί τίνος πρόκειται;

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διά βίου μάθηση. Έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την προσωπική εξέλιξη των ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Η πρόκληση είναι να παρέχονται ευκαιρίες μάθησης σε όλους και ιδιαίτερα στις πιο μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού που τις χρειάζονται περισσότερο.

Η εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση για τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων προσόντων, την αναβάθμιση δεξιοτήτων ή την απόκτηση νέων με στόχο την απασχόληση.

Η ζήτηση για εκπαίδευση ενηλίκων αυξάνεται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να βοηθήσει όλες τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων που θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία, υψηλή ποιότητα, άριστη διδασκαλία, και στα οποία θα συμμετέχουν ενεργά οι τοπικές αρχές, οι εργοδότες, οι κοινωνικοί εταίροι και οι πολιτιστικές οργανώσεις.

Προτεραιότητες

  • Πραγμάτωση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας και ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση
  • Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Προαγωγή της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών μέσω εκπαιδευτικών δράσεων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου που στοχεύουν στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση
  • Προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των ενηλίκων, καθώς και των περιβαλλόντων μάθησης
  • Βελτίωση και παρακολούθηση της βάσης γνώσεων.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_el.htmΥπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού