ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΘΕΕ) 2020-2021Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί η εκπαίδευση των ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2020. Καθορίζει, επίσης, τις εμφάσεις για ευρωπαϊκή συνεργασία στις πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε Κράτος Μέλος και σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, τα Κράτη Μέλη καλούνται να εστιάσουν τις δράσεις τους στους ακόλουθους τομείς για την περίοδο 2015-20:
  • Ενίσχυση της διακυβέρνησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
  • Αύξηση της προσφοράς και της συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
  • Βελτίωση της ευελιξίας, της πρόσβασης, της συμβουλευτικής και καθοδήγησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
  • Προώθηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, μέσω, μεταξύ άλλων, της βελτίωσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας υλοποίησε για την περίοδο 2012-14 Έργο με στόχο την ενημέρωση του ενήλικου πληθυσμού της Κύπρου για τα οφέλη από τη συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και τις διαθέσιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για την περίοδο 2014-15 υλοποιήθηκε Έργο με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και προσόντα στη μάθηση και την ανάπτυξη των βασικών τους δεξιοτήτων. Τέλος, για την περίοδο 2017-19 το Έργο που υλοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των προσπαθειών για την εισαγωγή του νέου πλαισίου λειτουργίας των Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Το νέο έργο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τα έτη 2020-2021 συνεχίζει τις προσπάθειες των προηγούμενων Έργων ως προς την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων, στοχεύοντας στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα αναρτηθεί σε ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα. O Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €166,326 εκ των οποίων το 75% προέρχεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (€124,744) και το 25% (€41,582) από εθνικούς πόρους


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας