ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΕΘΕΕ) 2014-2015Το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2014-15 καθορίζει τις εμφάσεις για ευρωπαϊκή συνεργασία στις πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-20. Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος και σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, τα κράτη μέλη καλούνται να εστιάσουν τις δράσεις τους στους ακόλουθους τομείς:
  • Υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας
  • Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της Κατάρτισης
  • Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας όσον αφορά τους ενηλίκους και το εκπαιδευτικό περιβάλλον τους.
  • Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και της παρακολούθησής της

Ο στόχος της Πρόσκλησης για το 2014-15 είναι να ενισχύσει δραστηριότητες,οι οποίες να ενθαρρύνουντη συμμετοχή των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και προσόντα στη μάθηση, να αυξήσει την επίδραση της μάθησης και να βοηθήσει στην ανάπτυξη των βασικών τους δεξιοτήτων.

Η Κύπρος υλοποίησε Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2012-14 και το υλικό που παρήχθηκε μπορεί να αναζητηθεί στο σχετικό σύνδεσμο, ενώ για την περίοδο 2014-15 υλοποιεί νέο Σχέδιο Δράσης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία (€ 125.600,00).

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού