ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΘΕΕ) 2017-2019Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί η εκπαίδευση των ενηλίκων μέχρι το 2020. Καθορίζει επίσης τις εμφάσεις για ευρωπαϊκή συνεργασία στις πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων μέχρι το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε Κράτος Μέλος και σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, τα Κράτη Μέλη καλούνται να εστιάσουν τις δράσεις τους στους ακόλουθους τομείς για την περίοδο 2015-20:

  • Ενίσχυση της διακυβέρνησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Αύξηση της προσφοράς και της συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Βελτίωση της ευελιξίας και της πρόσβασης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και
  • Προώθηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Tο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υλοποίησε Έργο για την περίοδο 2012-14 και το υλικό που παρήχθηκε μπορεί να αναζητηθεί στον σύνδεσμο. Για την περίοδο 2014-15 υλοποιήθηκε νέο Έργο με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και προσόντα στη μάθηση και να βοηθήσει στην ανάπτυξη των βασικών τους δεξιοτήτων. Το υλικό αυτού του Έργου είναι συγκεντρωμένο στον σύνδεσμο για εύκολη αναφορά.

Για την περίοδο 2017-19 το Έργο που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δίνει έμφαση στην ενίσχυση των προσπαθειών για την εισαγωγή νέου πλαισίου λειτουργίας των Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών καθώς και στις ψηφιακές δεξιότητες ενήλικων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €166.631 εκ των οποίων το 75% προέρχεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (€124.973,25) και το 25% από Εθνικούς πόρους.


Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού